Naučíme Vás novému prístupu k tvorbe úloh

od autora: | 5. decembra 2021

Projekt nepredstavuje uzavretú škálu možností práce s trojrozmernými technológiami. Naopak, nabáda na cestu spoznávania a samovzdelávania tým, že odkrýva striktne pragmatický pohľad na existujúce technológie. Zároveň poukazuje na smer uvažovania v intenciách využiteľnosti zariadení a na možnosť autonómne vytvárať úlohy s parametrami získavania vedomých a podvedomých zručností, schopností pracovať v rozličných situáciách a rešpektovať ostatné individuality v procese za spoločným cieľom. 

Úlohy sú vždy postavené na myšlienke, ktorú je potrebné rozvinúť pomocou diskusie zo všetkých strán, aby sme získali argumentačnú silu pri stavaní reálnych cieľov. Týmto zároveň vytvárame nevyhnutné čiastkové oddiely, ktoré je potrebné splniť pre úspech celej úlohy. Dôležité je, že pomocou diskusií získavame rozhľad, ktorý nám pomáha nachádzať nové spôsoby riešenia čiastkových oddielov, pričom jemne korigujeme smerovanie k lepšiemu výsledku. Popritom podvedome získavame schopnosti presadiť sa v kolektíve, hodnotiť názory druhých a následne spoločne pristupovať k riešeniam. Zlepšujú sa naše komunikačné schopnosti, rastie naša osobnosť a obohacujeme sa o spoločné vedomie. Touto interakciou si formujeme úsudok a získavame schopnosť pracovať so skúsenosťami ostatných. Je samozrejmé, že uvedomenie si týchto procesov vedie k úprave bežného správania sa navonok, čím nepriamo dávame impulz k celkovej zmene spoločenskej klímy. To vytvára predpoklad k rastu spoločenského vedomia, čoho dôsledkom je vyspelosť prostredia. Taktiež platí, že zmes vlastností jednotlivca odzrkadľuje celospoločenské vnímanie prijateľného správania sa v spoločenstve, kde v tomto prípade interakciu – jednotlivec vs. spoločnosť – môžeme nazývať morálkou. Týmto diskurzom chceme poukázať na schopnosť jednotlivca učiť sa pomocou spoločných úloh podvedomým zručnostiam, ktoré zlepšujú jeho postoj vzhľadom na spoločnosť ako celok, a naopak. 

Najdôležitejšou časťou celého procesu je schopnosť komunikovať. Počas plnenia úlohy je potrebné dodržiavať dohodnutú čiastkovú zodpovednosť, vedieť reagovať na vzniknuté situácie, iniciovať diskusiu a naučiť sa vecne pýtať. Odporúčame, aby si účastníci úlohy najskôr prešli svoje roly, porozumeli im zvereným kompetenciám a používanému slovníku. Aby bol proces funkčný, musí byť dodržaný časový harmonogram. Úlohy musia niesť reálne znaky práv a povinností, ktoré je potrebné dodržiavať za vopred dohodnutých pravidiel. 

Účelom úloh a celého projektu je prepojiť teoretickú prípravu s praxou. Teória kladie nároky na vedomosti a znalosti účastníkov, ktoré sú podrobené praktickej skúške. Praktická previerka zručností odhalí informácie o slabých stránkach riešiteľov, a súčasne načrtne možnosti ako ich zlepšiť. Týmto spôsobom je možné zlepšovať proces technologického postupu: vytvorením funkčných teoretických celkov prípadných možných problémov a korekciou výstupu tak, aby výsledok čo najviac vyhovoval prvotným nárokom. 

Práve pomocou ekonomickej dostupnosti najnovších technológií v kombinácii s vhodne metodicky usmernenými a prepracovanými úlohami dokážeme posunúť vzdelávanie do prostredia, ktoré najvernejšie odráža reálne pracovné situácie. Tým dokážeme lepšie pripraviť žiakov/študentov nielen po stránke teoretických a praktických zručností, ale vytvoríme v nich aj zažité modely fungovania v skupine a spoločnosti ako takej.


ponúkame

služby spojené s transformáciou školy

Konzultácie
h/mesiac/€
softvérová logika
základy technológií
kontextové zručnosti
dialóg
Analýzy
h/mesiac/€
technický audit
hierarchia postupov
pojmový slovník
kvalita vzťahov
Koučing
h/mesiac/€
myšlienková teória
argumentačná logika
práca s kontextom
prezentácia

služby spojené riešením úloh

3D sken
cena/čas
presnosť
úprava
optimalizácia
výroba
Modelovanie
cena/čas
tvorba
optimalizácia
výstup
výroba
Výroba
cena/čas
výber
nastavenie
optimalizácia
výstup
Poradenstvo
cena/čas
online
osobne
individuálne
skupinovo