Spracovanie osobných údajov

Inštitút duševnej práce, sídlo Dlhá 26/14, 971 01 Prievidza, IČO: ––––––––, (ďalej len „občianske združenie“ alebo „prevádzkovateľ“) Vás týmto v súlade s článkom 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenia GDPR “) a § 19 zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 18/2018 Z.z.)

informuje o spracovaní Vašich osobných údajov.

Rozsah a účel spracovania:

Vami poskytnuté osobné údaje budú spracované s cieľom zaistenia riadnej účasti, podpory a komunikácie v iniciatíve Múzeum pre všetkých, ktorá je aktivitou občianskeho združenia ÚHOĽ, a to za účelom:

a) identifikácie signatára a jeho podpisu podľa a v rozsahu ním poskytnutých údajov a s tým súvisiacim zaradením do zoznamu (databázy) signatárov,

b) zasielania informácií o činnosti a novinkách iniciatívy (a to najmä formou newsletterov a iných propagačných materiálov),

c) zasielaním informácií o urgentných a aktuálnych výzvach na podporu ďalších projektov iniciatívy Múzeum pre všetkých a občianskeho združenia ÚHOĽ.

Právny základ spracovania:

Právnym základom spracúvania osobných údajov na účely podľa bodov a) až c) je Vami udelený súhlas, tj. súhlas dotknutej osoby so spracovaním jej osobných údajov.

Následky neposkytnutia osobných údajov, resp. neudelenia súhlasu:

V prípade, ak dotknutá osoba neposkytne osobné údaje a/alebo svoj súhlas so spracovaním údajov na účely podľa bodu a), nebude daná dotknutá osoba zaradená do zoznamu signatárov a nebude možné zabezpečiť jej riadnu účasť v ďalších aktivít iniciatívy Múzeum pre všetkých, ktorá je aktivitou občianskeho združenia ÚHOĽ.

V prípade, ak dotknutá osoba neposkytne osobné údaje a/alebo svoj súhlas so spracovaním údajov na účely podľa bodu b), nebudú danej dotknutej osobe bezodplatne zasielané informácie o činnosti a novinkách iniciatívy (a to najmä formou newsletterov a iných propagačných materiálov).

V prípade, ak dotknutá osoba neposkytne osobné údaje a/alebo svoj súhlas so spracovaním údajov na účely podľa bodu c), nebudú danej dotknutej osobe bezodplatne zasielané informácie urgentných a aktuálnych výzvach na podporu ďalších projektov iniciatívy Múzeum pre všetkých a občianskeho združenia ÚHOĽ.

Doba uchovávania a spôsob spracúvania:

Vaše osobné údaje budú spracované v písomnej a elektronickej forme v informačných systémoch občianskeho združenia a budú uchovávané po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu, a to v prípade, ak osobitný predpis neustanoví prevádzkovateľovi povinnosť uchovávať tieto údaje po dlhšiu dobu.

Osobitná kategória osobných údajov:

Občianske združenie nespracúva žiadne Vaše osobné údaje patriace do osobitnej kategórie osobných údajov uvedených v § 16 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. ako napríklad údaje o rasovom a etnickom pôvode, politickom názore, biometrické či genetické údaje, a pod..

Subjekty spracovávajúce osobné údaje / Príjemcovia:

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené aj iným subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov (napríklad orgánom činným v trestnom konaní, daňovému úradu, a pod. ) ako aj iným príjemcom, a to za podmienok uvedených v zákone 18/2018 Z.z.

Práva dotknutej osoby:

Práva dotknutej osoby sú upravené v § 19 až 28 zákona 18/2018 Z.z.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to celkom alebo len z časti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

Prevádzkovateľ zabezpečí vymazanie osobných údajov po splnení účelu ich spracovania, a to aj u všetkých príjemcov, ktorým boli osobné údaje poskytnuté. V prípadoch, ak osobitný predpis ustanovuje lehotu, ktorá neumožňuje osobný údaj likvidovať bezprostredne, zabezpečí prevádzkovateľ likvidáciu osobných údajov až po uplynutí lehoty stanovenej v osobitnom predpise.

Zároveň by sme Vás radi informovali, že ako dotknutá osoba máte v súlade s nariadením GDPR a zákonom 18/2018 právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

Taktiež máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov ak sa domnievate, že Vaše právo na ochranu osobných údajov bolo porušené, a to podľa § 100 zákona 18/2018.

Bližšie informácie o Vašich právach v súvislosti o ochranou osobných údajov môžete získať na nižšie uvedenej kontaktnej adrese.

Prenos osobných údajov do tretích krajín:

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Automatizované spracúvanie a profilovanie

Vaše osobné údaje nebudú spracúvané automatizovane. Vaše osobné údaje nebudú profilované v súlade s článkom 22 ods. 1 až 4 Nariadenia GDPR alebo zákon § 28 ods. 1 až 4 zákona 18/2018 Z.z.

Kontaktné údaje:

V prípade Vašich otázok ohľadom spracúvania osobných údajov, Vašich práv a povinností súvisiacich s ich spracúvaním, úpravou, vymazaním, obmedzením spracúvania alebo uplatnením si Vašich akýchkoľvek iných práv súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov, môžete kontaktovať prevádzkovateľa na nižšie uvedených kontaktných údajoch:

Občianske združenie ÚHOĽ, sídlo Dlhá 26/14, 971 01 Prievidza, IČO: 422 830 27 (info@muzeumprevsetkych.sk).