Digitálny žiak nie je Digitálny príspevok

od autora: | 26. októbra 2022

Autori článku: Ing. Ivan Šôš, PhD., Peter Andreánsky

Skoro žiadna práca, ktorá bola vykonaná „zbrklo“, nie je v konečnom dôsledku dostatočne docenená, môže byť kontraproduktívna, až škodlivá. Zaujímavosťou dnešnej doby je skutočnosť, že Vám zodpovední dajú priestor na vyjadrenie, ich názor sa však nijako ani po opodstatnených návrhoch nezmení, aj Vám dajú za pravdu, uznajú, no idú si naďalej svoje… Pod názvom „zodpovední“ môžeme uviesť celý zoznam mien, k tomu niekedy v budúcnosti.

Boli sme súčasťou poradného tímu projektu „Digitálny žiak“, preto sa projekt v konečnom dôsledku ani nevolá „Digitálny príspevok“, pretože so svojím projektom sme prišli ďaleko a preukázateľne skôr a nekorešponduje to s víziou, ktorú sme pod týmto názvom predstavili my. V rámci poradenstva „Digitálnemu žiakovi“ sme sa snažili priblížiť obe vízie bližšie k sebe, zlyhanie komunikácie nás však od realizátorov odstavila na nepoužívanú koľaj.

Priblížime Vám podstatu rozdielnosti pohľadov na realizované aktivity resp. zásadné rozdiely vízií. Máme za to, že „Digitálny žiak“ je škodlivým využitím prostriedkov Európskej únie a že mali skôr prepadnúť ako ich využiť takto… podľa nášho názoru ZLE.

Hlavné rozdiely
Digitálny žiakDigitálny príspevok
základná logikajednorazový finančný príspevok v pevnej výške 350 € formou poukazuautomatický, cyklický, systémový, zákonom garantovaný príspevok1 v špecifickej výške podľa definovania konkrétnej školy 
obmedzená dostupnosť pre konkrétne štyri definované skupiny:

– žiak ako člen domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima) alebo 

– žiak majúci vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí (§ 2 písm. j), § 2 písm. p) zákona č. 245/2008) alebo 

– žiaci, ktorí sú členmi domácnosti neprekračujúcou 60 % medián príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti (napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe) 

– žiak 1. ročníka strednej školy pre školský rok 22/23 
neobmedzená dostupnosť jediná podmienka je príslušnosť ku konkrétnej škole (učiteľ, žiak), ktorá splní potrebné základné predpoklady čerpania:

– index sociálneho zdravia prostredia2

– schopnosť definovať vlastné HW nároky
nepredpokladá/nevyžaduje zmenu výchovno-vzdelávacieho procesu a prostrediavyžaduje zmenu výchovno-vzdelávacieho procesu a prostredia3
neráta s návratnosťoupostavený na návratnosti4
požiadavky na vedenie štátužiadnevyžaduje systémovú zmenu vo vedení konkrétnych ministerstiev, funkčnú spoluprácu s koordinovanými kompetenciami, je nevyhnutná koordinácia a aktívna spolupráca dotknutých ministerstiev
požiadavky na spoločnosťsplniť jednu zo základných štyroch podmienok nárokufunkčné zapojenie sa spoločnosti do procesu transformácie škôl5
nevyžaduje analýzu pozitívnych dopadov ani negatívnych vplyvovdigitálny príspevok nie je možné zaviesť na škole s nízkym indexom sociálneho zdravia prostredia, pravidelné objektívne hodnotenia školy, prípadne korekciu výchovno-vzdelávacieho procesu
systémová udržateľnosť riešeniajednorazový finančný príspevok formou poukážky v konkrétnom neopakovateľnom časovom rámciautomatizovaný, cyklicky sa opakujúci príspevok zohľadňujúci stanovené potreby a podliehajúci časovému rámcu 24, 36 a 48 mesiacov
počiatočná fáza získania finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie je zároveň konečná, počiatočná fáza (prvé štyri roky), rátala so získaním finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie (Plán obnovy), ako štartovací balík, aby vláda a parlament vo svojom funkčnom období zákonom zaviedla, nastavila a verifikovala Digitálny príspevok
nepočíta so systémovým zavedenímv našich analýzach návratnosti a teda aj získaniu systémového financovania sa opierame o finančne stabilný, spoločensky spravodlivý a realizovateľný rámec
nerieši recyklačnú otázku alebo environmentálnu záťaž, prenáša ju na koncového prijímateľavzhľadom na fakt, že sa jedná o službu, dokážeme repasované zariadenia po uplynutí časového cyklu 24, 36 a 48 mesiacov presúvať medzi jednotlivými úrovňami tak, aby plnili svoju úlohu s primeraným výkonom v danom čase a priestore 
  1. formuláciu „zákonom garantovaný príspevok“ sme do komunikácie zaradili, aby sme zvýraznili nevyhnutnosť pozitívnej akcie zo strany volených zástupcov
  2. vzhľadom na spoločenské problémy a z toho vyplývajúce nebezpečenstvá pre jednotlivca sme zaradili do podmienok pre školy uchádzať sa o digitálny príspevok „index sociálneho zdravia prostredia“, ktorý definuje potenciálnu rizikovosť používania informačných technológií v konkrétnom prostredí s priamym dopadom na odlúčenie jedinca od spoločnosti
  3. koncept vyžaduje plnú zapojenosť zúčastnených z pohľadu osobnej zodpovednosti a hlavne mentálnej transformácie k vytváraniu konkrétnych úloh s prítlakom na kontextové zručnosti (1. vlastný duševný rozvoj, 2. sociálne zručnosti a 3. minimálne technické zručnosti)
  4. koncept je postavený na striktnom financovaní z rozpočtových zdrojov, vstupné finančné prostriedky sme navrhovali zo zdrojov Plánu obnovy
  5. sa myslí vzájomná kooperácia zúčastnených strán jednak z dohodnutých pravidiel vyplývajúcich zo zmluvy, ale aj aktívneho prístupu podpory detí vo vzťahu škola – rodič

Digitálny žiak je súčasť problému, nie riešenia. Preto analýzy ukazujú v strednodobých aj dlhodobobých horizontoch potenciálne negatívne dopady.

Peter Andreánsky


Z uvedeného vyplýva, že základný rozdiel je v logike samotnej dotácie, kde Digitálny žiak je možné vnímať ako zľavový kupón, ktorý nepredpokladá splnenie očakávaní zúčastnených strán a teda len jednorazovo poskytne finančné prostriedky na získanie zariadenia definovaného schopnosťou dofinancovať rozdiel medzi výkonovo sporným a nevyhnutným zariadním.


Na strane druhej Digitálny príspevok predstavuje systémovú zmenu v cyklickej podpore zúčastnených.

Je definovaný ako platba k prospechu konkrétnej osoby v rozsahu nevyhnutnom pre dostupnosť služby zabezpečujúcej nasledovné základné okruhy:

  1. hardvér podľa definovaných požiadaviek konkrétnej vzdelávacej inštitúcie,
  2. poistenie zariadenia,
  3. servisné služby viažúce sa na funkčnosť zariadenia a
  4. konektivitu do internetu v rozsahu nevyhnutnom pre primerané užívanie.

Hardverové nároky definuje dotknutá škola podľa pravidla: najnáročnejšieho softvéru používaného v procese vzdelávania v študentskej licencii free.


zhrnuté a podčiarknuté:

Digitálny žiak nepredstavuje nevyhnutnú zmenu ba ani nejakú náplasť v podobe „keď neprší, aspoň kvapká”, pretože systémovo nerieši dlhodobý problém prístupu a obnove technologických zariadení vo výchovno-vzdelávacom prostredí. Musíme konštatovať, že vzhľadom k pokusu zakryť skutočný zámer cnostným myšlienkovým konštruktom v nás vyvoláva o to väčšiu mieru obáv s potenciálnym fatálnym výsledkom s reálne vysokou mierou. Obávame sa z prenesenia zodpovednosti z priestoru verejnej/štátnej služby do sféry súkromnej, kde sú prioritou výnosy a podriaďovanie si trhu. Pre nás bolo a je kľúčové zachovať štátne školstvo nie preto, že iné by sme nechceli, ale považujeme za spoločenskú povinnosť vo výchovno-vzdelávacom procese viesť deti k cnostiam, správnym duševným postojom a kontextovým zručnostiam…