Prepojenie teórie a praxe zajtrajška

od autora: | 2. apríla 2020

Vymedzenie pojmov

Iniciatíva vznikla ako nevyhnutnosť reflektovať na súčasný stav v prostredí vzdelávania s priamou schopnosťou absolventov uspieť v pracovnom prostredí dneška, zároveň berieme na zreteľ nepredvídateľnosť technologického napredovania, kde je nevyhnutné zmeniť paradigmu výchovno-vzdelávacieho procesu tak, aby sme dokázali deti viesť k nasledujúcim základným zručnostiam alebo postojom: tvorivosť, emocionálna inteligencia, analytické myslenie, rozvoj myslenia s aktívnym učením, rozhodovanie, úsudok, komunikačné zručnosti, schopnosť viesť, kultúrna inteligencia, technologické zručnosti, schopnosť prijať zmenu. K tak rozsiahlej zmene je potrebné mať splnené základné predpoklady: 1. dostuponosť technológií v prostredí detí a pedagógov, 2. metodiku odkrývajúcu základnú logiku vytvárania myšlienkových konštrukcií a ich pretavenia do funkčných úloh pre študentov, 3. pedagogický zbor schopný zmeny postoja k vzdelávaniu v zmysle úzkej medzipredmetovej kooperácie4. racionalizovanie vzťahových diagramov v prostredí jednotlivých dotknutých ministerstiev, zriaďovateľov, zamestnávateľských stavovských organizácií a samotných škôl. Momentálne sa nachádzame v prvom bode, kde sme nastolili dialóg s posolstvom o „vyrovnaní technologickej nerovnosti“. Označujeme tým proces, kde škola vytvorí odporúčací vzťah s certifikovaným obchodným partnerom, ktorý dokáže zabezpečiť službu nasledovného typu: hardvér podľa požadovaných parametrov školy, poistenie, servisnú službu a pripojenie do internetu. Je nevyhnutné, aby balík služieb bol bez potreby počiatočnej platby a zároveň bol na obdbobie 48 alebo 36 mesiacov. Tým získame relatívne priaznivú výšku mesačnej platby, ktorá v prípade smerovania k deťom by mala byť (prebieha rokovací proces), sanovaná z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a to vo výške do 75% mesačnej platby, výnimočne 100%. Dôvod je ten, že týmto opatrením chceme zapojiť rodičov do intenzívnejšej komunikácie so školou a zvýšiť ich záujem o kvalitné vzdelávanie svojho dieťaťa. V prípade učiteľa je logickým krokom žiadať príplatok k platu od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (prebieha rokovací proces), pretože technické vybavenie a pripojenie do internetu predstavuje základný pracovný nástroj v procese vzdelávania a teda by mal pedagóg získať 100% krytie mesačnej platby. Pre jednoduchšiu komunikáciu sme stanovili názov „digitálny príspevok“. Postup celého kroku je veľmi jednoduchý, škola určí podľa najnáročnejšieho softvérového nástroja, v študentskej licencii „free“, minimálne hardvérové nároky, ktoré odporúčacím charakterom oznamuje záujemcom o štúdium. Rodičia detí sa môžu rozhodnúť, či zabezpečia zariadenia vlastnou cestou alebo využijú nastavenú službu pre tento účel.

Potrebné je uvedomiť si, že technológie nepredstavujú spoločenský status, ale majú svoje pevné miesto vo výchovno-vzdelávacom procese a v dnešnej dobe sú nevyhnutnosťou pri akejkoľvek činnosti. Momentálne prebiehajú diskusné bloky s priemyslovkami, obchodnými akadémiami, gymnáziami, ba dokonca so základnými školami, kde vítajú takúto formu transformácie. Uvedomujú si nielen základné pozitíva, že školy prestanú byť cintorínmi starej techniky, ale aj jedinečnú príležitosť opustiť skľučujúce prostredie, kde určujúcim faktorom vzdelávania je obmedzený počet počítačových zariadení. Je veľmi povzbudivé, že myšlienka priniesla automatickú pozitívnu víziu pre zmenu vzdelávania ako takého. Vďaka vyrovnaní technologickej nerovnosti totiž získame istotu, že každý študent alebo pedagóg má zabezpečené zariadenie, ktorým sa vie plne venovať sebarozvoju v zmysle štúdia a získať tri základné okruhy: 1. rozvoj vlastného ja, 2. spoločenské zručnosti a 3. minimálne technické zručnosti. Pre túto fázu sme ešte v roku 2017 vytvorili metodickú pomôcku pre učiteľov „Úvod do technológií 21. storočia“, ktorá sa zaoberá porozumeniu základného princípu vytvorenia úlohy a zároveň informuje o 3D technológii v jednoduchých blokoch tak, aby získali minimálne šajn o danej oblasti ako hardvérovej tak softvérovej.

Predpokladáme, že jedným z úzkych miest bude práca so samotnými učiteľmi, ktorí budú musieť prejsť súborom procesov, aby boli pripravení na nový typ vzdelávania. Naše úvahy idú tak ďaleko, aby deti boli viac samostatné a do školy chodiť nemuseli, ale chceli. Je to však proces na dlhšie obdobie. Pred začiatkom zmeny je pre nás dôležité, aby učiteľský zbor prijal myšlienku a prepojil jednotlivé predmety tak, aby deti videli a porozumeli jednoduchej premise, že všetko so všetkým súvisí a je to nedeliteľné. Veríme a máme predbežné dohody so zamestnávateľskými stavovskými organizáciami, že sú ochotní a schopní komunikácie na jednoduché zadanie úlohy reflektujúcej súčasný výrobný proces mechanizmu alebo súčiastky. Toto zadanie odkomunikuje školský ambasador, ktorý rozoberie, vysvetlí a zadá úlohu deťom tak, aby získali počas riešenia potrebné skúsenosti formujúce ich postoje, zručnosti a technickú pripravenosť. Celý proces kreujeme ešte ďalej a veríme, že dokážeme deti nastaviť tak, že by dokázali vytvárať tímy schopné vytvárať komplexné úlohy nielen v jednej triede, ale aj naprieč ročníkom a neskôr aj medzi školami. Asi najviac práce bude nevyhnutnej na osvete dotknutých politík, že jednotlivé ministerstvá, úrady a štátom riadené organizácie majú úzko spolupracovať nielen vertikálne v rámci jedného ministerstva, ale aj v horizontálnych vrstvách naprieč celým štátnym a verejným aparátom. Naším úsilím je dosiahnuť spoločenský konsenzus, ktorý logicky prerozdelí a racionalizuje kompetencie v systéme tak, aby boli jasne definované väzby a z toho vyplývajúce povinnosti.