Ing. Felix DÖMÉNY

od autora: | 11. apríla 2020

pôsobí na Strednej priemyselnej škole strojníckej (Fajnorka) už 32 rokov, najskôr ako učiteľ odborných predmetov, zástupca riaditeľa a od roku 2009 je riaditeľom. V roku 2012 bol zvolený za prezidenta Asociácie stredných odborných škôl Slovenskej republiky. Od roku 1997 pôsobí v odbornej komisii Štátneho inštitútu odborného vzdelávania pre skupinu študijných odborných odborov strojárstva a ostatnej kovospracujúcej výroby. Svoju pedagogickú prax obohatil aj ako vysokoškolský pedagóg vrámci vzdelávania doplňujúceho pedagogického štúdia (DPŠ). Felix zakladal a rozširoval nové športy na Slovensku, najmä baseball, pracoval v rôznych riadiacich, kontrolných a volených športových funkciách.​ Celý svoj profesijný život venoval skvalitňovaniu výchono-vzdelávaciemu procesu s maximálnym prítlakom na dieťa.


zdroj: www.ta3.com
zdroj: www.ta3.com
zdroj: www.kassay.eu
zdroj: www.rtvs.sk