Vymedzenie pojmov – „Digitálny príspevok“

od autora: | 22. júna 2020

definícia:

Digitálny príspevok definuje platbu k prospechu konkrétnej osoby v rozsahu nevyhnutnom pre dostupnosť služby zabezpečujúcej nasledovné základné okruhy: 1. hardvér podľa definových požiadaviek konkrétnej vzdelávacej inštitúcie, 2. poistenie zariadenia, 3. servisné služby viažúce sa na funkčnosť zariadenia a 4. konektivitu do internetu v rozsahu nevyhnutnom pre primerané užívanie.

základné pojmy:

digitálna služba – obsahom je spoľahlivé dodanie štyroch základných okruhov opísaných v definícii

certifikovaný obchodný partner – overený záujemca, schopný dodávať požadovanú službu v plnom rozsahu, kvalite a množstve

partnerská škola – inštitúcia v priestore výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorá vlastnou analýzou potrieb definuje minimálne a optimálne technické požiadavky pre zvládnutie vzdelávania 

príjemca služby – je definovaná osoba spôsobilá na právny úkon podpisovania zmlúv, v priestore pedagogického zboru je to učiteľ a v priestore študentov je to jeho zákonný zástupca (treba veľmi citlivo zvážiť, že ak má rodič viac ako jedno dieťa, je v niektorých prípadoch náročné splniť doplatok 25% pre viac detí, takže návrh zákona by mal reflektovať aj na túto skutočnosť)

platca príspevku – štátna ustanovizeň zodpovedajúca za konkrétnu oblasť príspevku, vzhľadom na učiteľa je to Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a vzhľadom na dieťa je to Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v špecifických prípadoch, ak je zriaďovateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, vzťah je viazaný na učiteľa takejto školy 

digitálny príspevok – základný pojem vyznačujúci mesačnú platbu, ktorá odzrkadľuje výšku mesačnej platby za digitálnu službu, v prípade pedagogického zboru činí 100 % výšky platby a v prípade detí je výška platby 75 % z celkovej mesačnej platby, ostatných 25 % je znáša rodič dieťaťa, vo vínimočných prípadoch môže byť vyplácaná plná čiastka aj v prípade detí

vznik nároku:

Nárok vzniká po racionálnom zvážení potrieb školy a následnom technickom audite pripravenosti zvládnuť transformčný proces do digitálneho prostredia. Školské zariadenie definuje podľa najnáročnejšieho potrebného softvéru v študentskej licencii „free“ minimálne a optimálne technické parametre zariadenia, ktoré s rezervou zvládnu výchovno-vzdelávací proces. Škola sa týmto zaviaže do troch rokov transformovať možný obsah svojho vzdelávacieho zamerania do virtuálneho priestoru a zároveň presunie administratívnu agendu výlučne elektronickou formou. Školské zariadenie upravuje nárok na službu podľa vlastných nastavených pravidiel. V prípade učiteľov je to nevyhnutnosť užívania služby pre potreby vzdelávania a posúdenie samotného pedagóga. V prostredí študentov sa škola zameria na kvalitu komunikácie s rodičmi, prospechom žiaka a jeho prítomnosť na výchovno-vzdelávacom procese.

certifikovaný obchodný partner:

Spoločnosť, ktorá zdokladuje spôsobilosť dodávať požadovanú službu v nevyhnutnom rozsahu, kvalite a množstve formou overených dokladov ako je imanie a finančná stabilita, partnerské vzťahy ako v poistnom režime alebo servisnom a funkčné partnerstvo s telekomunikačnými operátormi využívajúcimi mobilné technológie. Takáto spoločnosť dokáže získať certifikát udelený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a pre potreby digitálneho príspevku nebude musieť absolvovať výberové konanie zo strany partnerskej školy.

práva a povinnosti:

  • Právnou úpravou získame nástroj na kvalitnejšie vzdelávanie podmienené aktuálnym technickým trendom a zároveň predpokladáme intenzívnejšiu komunikačnú linku vo vzťahu škola – rodič a zároveň v priestore pedagogického zboru vznikne previazané, funkčné pracovné prostredie, ktoré vytvorí podnetný základ pre tri sledované okruhy rozvoja dieťaťa: 1. vlastný duševný rozvoj, 2. spoločenské zručnosti a 3. minimálne technické zručnosti.
  • Právom dieťaťu vznikne užívať zariadenie na určený účel a v rozsahu dovoľujúcom prácu určenú pedagógmi a kultúrou virtuálneho prostredia. | Povninnosťou bude nezneužívať službu spoločensky nevhodným správaním sa v digitálnom priestore a neakceptovateľným zneužívaním získaných dôverných informácií.
  • Právom rodiča je úplný prehľad o výchovno-vzdelávacom procese, ktorý dieťa absolvuje. Jednoduchá komunikácia so školou, ktorá však nenahrádza osobný kontakt. | Povinnosťou vznikne dohľad nad správaním sa dieťaťa v digitálnom prostedí a domácich podmienkach.
  • Učiteľovi vznikne právo používať službu v prospech práce, na komunikáciu s deťmi a rodičmi dohodnutým spôsobom. | Povinnosťou sa stane kompletná administratíva pracovných výkazov voči škole a adekvátne spávanie sa vo virtuálnom priestore. | Taktiež predstavuje digitálny príspevok záväzok, že užívateľ zmení svoj prístup k vytváraniu úloh, medzipredmetovému previazaniu vzdelávacieho procesu a nielen tým získa kontextové zručnosti.
  • Škola bude mať právo zhromažďovať informácie o práci učiteľov a detí v intenciách navzájom dohodnutých pravidiel a podľa zákona GDPR. | Povinnosťou sa stane nastaviť a dohliadať správnosť užívania služby dotknutými stranami tak, aby nedochádzalo k nevhodnému správaniu, nezneužitiu identity alebo neoprávnenému užívaniu softvérových nástrojov.
  • Platca príspevku bude mať uleženú povinnosť vyplácať nárokovateľnú platbu príjemcovi a zdieľať parametre zariadení (sériové číslo, MAC adresa) tretím osobám ako sú policajné zložky a výkupné spoločnosti z dôvodu zabránenia neoprávneného obohatenia sa poberateľa príspevku. | Platca príspevku bude mať právo na dokladovanie správneho využitia digitálneho príspevku a nastavenia platby v prospech certifikovaného obchodného partnera.