Fáza 1 „Digitálny príspevok” (vyrovnanie technickej nerovnosti)

od autora: | 7. júla 2020

Dňa 7. júla 2020 prebehlo úvodné oficiálna stretnutie medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Zväzom školských asociácií a združení Slovenskej republiky. Jediným zámerom bolo predostrieť návrh systémovej zmeny Prepojenia teórie a praxe zajtrajška“ a hlavne fáze 1 Digitálny príspevok“. Vzhľadom na krátkosť trvania stretnutia boli zhrnuté základné parametre návrhu, žiaľ, nedalo sa z časového hľadiska nastaviť racionálnu bázu do detailov. Aj preto sme spracovali krátku informáciu, ktorá veríme, že ozrejmí základné pojmové a myšlienkové konštrukcie nevyhnutné pre správne a funkčné aplikovanie systémovej zmeny.

Čo je a načo bude slúžiť digitálny príspevok?

„Digitálny príspevok“ je príplatok ku mzde učiteľa (od MŠVVaŠ SR) alebo príplatok k prídavku na dieťa pre rodiča (od MPSVaR SR). Ide o účelový príspevok na zabezpečenie služby v rozsahu: zariadenia podľa požiadaviek školy, servisu, poistného a pripojenia do internetu. Dodávateľom služby bude certifikovaný obchodný partner, ktorému tento štatút udelí podľa definovaných kritérií ministerstvo školstva. Spôsob obmeny zariadení bude predstavovať revolučný prvok v oblasti vzdelávania a zabezpečovať účastníkom vždy moderné zariadenia. Digitálny príspevok nepredstavuje sociálnu dávku, ale má slúžiť na vyrovnanie investičného dlhu, ktorý stále narastá nesprávnou interpretáciou technologických nárokov výchovno-vzdelávacieho procesu. Rôzna výška príspevku vznikne na základe relevantného vyhodnotenia skutočných hardvérových nárokov jednotlivých škôl. Z pohľadu sanácie zo štátneho rozpočtu by malo platiť, že pre deti bude hradená výška mesačnej platby do 75 %, zvyšných 25 % predstavuje nástroj pre preukázanie zodpovednosti rodičov voči škole a samotnému vzdelávaniu. V prípade pedagogických pracovníkov by mal štátny rozpočet hradiť 100 % výšky mesačnej platby, pretože digitálne zariadenie a pripojenie do internetu, je v súčasnosti považovaný za štandardný pracovný prostriedok učiteľa. 

Aká je predstava riaditeľov škôl?

Príspevok musí smerovať zo štátnej pokladnice priamo na účet konkrétnej osoby, či už učiteľa (MŠVVaŠ SR) alebo rodiča (MPSVaR SR) s cieľom naštartovania osobného záujmu a zodpovednosti za vyššiu kvalitu vzdelávania. Nie je vhodné použiť peniaze z projektových zdrojov, pretože v takom prípade by sa zariadenia stali majetkom školy a škola by opäť zostala „cintorínom technológie“. 

Čo si riaditelia škôl od digitálneho príspevku sľubujú?

Sme presvedčení, že vyriešením otázky dostupnosti a prístupu k zariadeniam získajú učitelia efektívny priestor na skutočnú pedagogickú prácu. Školy, ktorých učitelia a žiaci budú čerpať „digitálny príspevok“ budú postupne vo virtuálnom prostredí zdieľať vlastný digitálny obsah navzájom.

Aký je teda cieľ fázy 1?

Cieľom je vyrovnanie technickej nerovnosti škôl a plynulý prechod na realizáciu jednoduchých systémových opatrení, ktoré zmenia doterajší stav tak, aby školstvo bolo schopné vychovávať a vzdelávať absolventov pripravených do osobného i pracovného života schopných zvládnuť požiadavky priemyselnej revolúcie 4.0.

„Zavedením digitálneho príspevku dostávame jedinecnú šancu znížiť naše zaostávanie za súčasnými technologickými trendmi a siahnuť po vzdelávaní pre budúcnosť.”