Stanovisko Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku k predstaveným opatreniam moderné školstvo

od autora: | 19. novembra 2020

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (ďalej OZ PŠaV) zaujíma stanovisko k vízii moderného školstva a strategickým opatreniam k naplneniu tejto vízie. Pozitívne vnímame niektoré opatrenia, napriek tomu zatiaľ z predstavených opatrení nie je jasne viditeľná cesta k zvýšenej kvalite systému vzdelávania.


2) Digitalizácia

Danú požiadavku pre digitalizáciu škôl navrhla Asociácia SOŠ a predložili sme ju ministrovi školstva v rámci Deklarácie 2020. Následne prišla ASOŠS s návrhom zavedenia tzv. digitálneho príspevku, ktorý by riešil vybavenie didaktickou technikou nielen pedagogických zamestnancov a žiakov regionálneho školstva, ale aj vysokoškolských učiteľov a študentov vysokých škôl. http://www.digitalnyprispevok.sk

Podporujeme iniciatívu zabezpečenia škôl didaktickou technikou, pýtame sa však, aký bude reálny krok k realizácii tohto ambiciózneho zámeru. Legislatíva v roku 2020 ešte nie je v danej veci predložená do procesu, preto nie je zatiaľ známy termín realizácie tohto opatrenia. Navrhujeme sa venovať najskôr personálnemu zabezpečeniu a následne zabezpečovať ďalšie technické vybavenie vrátane zverejneného finančného zabezpečenia.

Upozorňujeme, že v prvom rade školy potrebujú personálne zabezpečenie, nakoľko množstvo didaktickej techniky je potrebné efektívne využívať vo výchovno-vzdelávacom procese (VVP), najmä teraz v obdobiach prerušovania vyučovania.

Za odvážnu ambíciu z časového hľadiska považujeme realizáciu maturít a externého testovania (T5, T9) elektronicky v roku 2022. Zároveň poznamenávame, že počet škôl a žiakov realizujúcich elektronické testovania klesá. Uvádzame ukazovatele zo správ Testovanie 9 zverejnené na stránke NÚCEM.


text je prebratý a skrátený zo stránky www.ozpsav.sk