KREATIVITA III. – ORIGINALITA, INVENCIA a METODIKA (ZELINOV DITOR)

od autora: | 17. marca 2021

autor: Ing. Emil Burák, PhD. | editované 17. marec 2021

Nadväzne na dve predošlé časti (Kreativita I. – najdokonalejšia duševná práca; Kreativita II. – sebarealizácia, hierarchia a zameranie) našej úvahy o kreativite – zakončíme dnes tento edukačný miniseriál jeho záverečnou časťou. Dôležitejšie pri tvorbe ako talent je vôľa a húževnatosť. Lebo každý z nás je originál s predpokladmi na niečo iné. Nie každý je však spôsobilý tieto predpoklady (talent na niečo) v sebe objaviť a najmä následne ich rozvíjať a trénovať smerom k precizova-niu a najvyššej kvalite i účinnej pridanej hodnote (úžitok, krása, jedinečnosť). 

Najvyššie IQ vôbec neznamená súčasne najlepšieho tvorcu

Mylné elitárske prístupy a rôzne kastovnícke hnutie o neprirodzenom velebení IKONO-VÉHO PRIEMYSLU (reklamné ikony ako influenceri alebo iné živé či neživé magnety na manipulácie a ohlupovanie spotrebiteľov pri snahe o zväčšovanie trhu klientov, celebrity a z nich plynúce riziko, kult osobností kontraproduktívnych ľudí,…atď.) podsúvajú chybne niektoré názory, že platí priamoúmerne jednoznačnosť typu: čím vyšší inteligenčný kvocient, tým lepší tvorca.

Samozrejme, že takáto univerzálna jednoduchosť neplatí, lebo existujú mnohí ľudia, ktorí napríklad nepatria do MENSY (členovia musia mať IQ nad 130 bodov) nadpriemerne inteli-gentných ľudí, ale súčasne ich miera kreativity dosahuje astronomicky bájnu šírku dimenzie (kvantita) i hĺbku génia (kvalita). Niekedy je DUŠA umelca poznačená pani MÚZOU oveľa viac v konečnom výtvore ako „iba“ jeho srdce a rozum. 

Niekedy vie človek „len“ so základnou školou dosiahnuť fantastické dielo (napr. jedineč-ný drevený oltár majstra Pavla z Levoče, slávne drevené mechanické betlehemy našich majstrov, atď.).

ORIGINALITA

FFO – trojrozmer nápaditosti

Ak vnímame tvorivosť najmä z hľadiska úžitku a prínosov nie pre konkrétneho tvorcu (autora), ale pre širšiu komunitu (napríklad pre ekonómov a podnikateľov, účtovníkov a daňových poradcov pozri knihu DAŇOVÁ KREATIVITA – zreteľahodné príklady), kolektív a ľudstvo – tak je vhodné spomenúť aj trojjedinný princíp vývoja nápadov v ľudskej hlave pomenovanej odborným žargónom vedcov takto:

1/ FLUENCIA – množstvo nápadov za daný čas

2/ FLEXIBILITA – skóre rozmanitosti nápadov

3/ ORIGINALITA – je najväčší prediktor tvorivosti a najlepšie (najviac) dokáže predpovedať, či daný človek je kreatívny alebo nie.

Uvedené tri oblasti sú hlavným cieľom skúmania rôznych testov a meraní v rámci perso-nálneho manažmentu, napríklad – keď prijímajú do práce tzv. bielych golierikov nových uchádzačov.

Testy originality a invenčnej jedinečnosti

Netreba podliehať panike, keď narazíte v akýchkoľvek psychologických testoch na to, že ste nevyhoveli alebo nemali za ne dosť bodov. Neznamená to automaticky, že nedokážete zvládaťkonkrétnu duševnú prácu. Každý, kto niečo robí, môže urobiť aj chyby (viac k tomu napríklad tituly z roku 2020 z môjho autorského pera ÚČTOVNÍCKE CHYBY I. a II.) Merať tvorivosť sa síce oplatí, ale súčasne niet takého metra, ktorý by dokázal zmerať Váš potenciál originality a kapitál jedinečnosti.

Každý človek je iný a tým jedinečne bohatý. Oveľa lepším metrom na posilňovanie vlast-nej tvorivosti je kreovať veci pre vlastné šťastie a spokojnosť (viac o tom v knihe SEBAROZ-VOJ), ako len pre cieľ porovnania sa s inými alebo túžby po objavení elitnom vynáleze, ge-niálnom objave alebo bájnom systéme, procese, či stroji (napr. perpetuum mobile). 

INVENCIA 

Vyhnite sa demotivácii z hlúpej chyby

Povzbudzujte seba i druhých k akejkoľvek tvorivosti. K nápaditosti i výtvorom tak vo fyzickej práci (napr. rezbár, výšivky, sklár, kovotepec, zlatník…) ako aj v duševnej práci (skladateľ, spevák, autor, spisovateľ, umelec…). Hodnotiace testy alebo dotazníky alebo iné výskumné metódy a postupy na originalitu a jedinečnosť (alebo akékoľvek iné k tvorivosti v rámci pestrej palety v ponuke psychologických testov dnes) sú rôzne – slovné, grafické, kombinované…Niektoré sú lepšie, iné horšie. Vždy majú nejakú vypovedaciu hodnotu. A nemusia byť hneď rizikom, ale skôr ich chápte ako alternatívnu prevenciu (v prípade záujmu do pozornosti aj titul DAŇOVÁ PREVENCIA v príkladoch praxe) Vnímať ich však treba s odstupom a nadhľadom.

V princípe vždy ponúkajú výsledok štyroch úrovní: podpriemer, priemer, nadpriemer, vysoký nadpriemer (géniovia, mimoriadne talenty, absolútny nadštandard). Rozumný a citlivý záver a návod k ich aplikácii si často obyčajní ľudia nevšimnú. T.j. vážnosť upozornenia, že každé riešenie je správne – len hľadané typy povolaní a potenciálu pre kreativitu môžu byť rôzne v cieľoch konkrétneho testu. 

Neurobte nikdy takú chybu, že budete niekoho odradzovať od tvorivosti (napríklad vlastné deti) a blokovať ich osobné pokusy o originalitu a kreativitu len a len preto, že v nejakej skúške alebo teste neobstáli. Život predsa ponúka každý deň aj dospelým stovky a tisíce skúšok (viac k tomu aj v mojej knihe KOMUNIKÁCIA V KONFLIKTE a KRÍZE), kde mnohí prehrávajú okrem výhier. Ale vždy sú víťazmi, ak neprehliadnu pritom zdanlivú „maličkosť“: NIKDY NEZABUDNÚŤ VYHRAŤ POUČENIE z každej prehry, krízy, porážky, neúspechu.

METODIKA – ZELINOV DITOR

Jeden z našich najväčších expertov na tvorivosť v SR, pán Prof. Miron Zelina, DrSc. je autorom veľmi jednoduchého logického vzorca, ktorý povzbudzuje svojim obsahom, posol-stvom i odkazom naozaj každého, kto čo len trochu tvoriť môže a chce. Nemusí vedieť, to sa naučí časom…

DITOR – univerzálna metóda ku kreativite

Tak, ako máme pestré kvietky na lúke i päť prstov na jednej ruke, milo rezonuje aj nasle-dovný logicko-logistický rebrík k tvorivosti, ktorý Zelina nazval DITOR.

Definuj! (Pomenuj problém, niekedy je to umenie i šťastie pre tvorcu naraziť na zaujímavý problém a pozoruhodný projekt, ktorý dokáže inšpirovať a priviesť k perfektnému dielu, vynálezu, objavu, patentu, riešeniu, zlepšeniu, inej pridanej hodnote…)

Informuj! (Získaj informácie o probléme k jeho analýze…)

Tvor! (Vytvor riešenia, navrhni kritéria, pomenuj alternatívy, vyber optimum…)

Ohodnoť! (Pomeraj, klasifikuj, porovnaj vstupy a výstupy, náklady a výnosy i prínosy a očakávania…)

Realizuj! (Urob to v praxi. Slová nestačia, činy sú rozhodujúce. Nie ten, čo niečo vymyslel a začal, ale ten, čo to zrealizoval a dokončil je víťazom…)

Inakosť východísk, bezhraničná inšpirácia k rozvoju

Ak sa chcete naozaj začať zaoberať tvorivosťou – začnite jednoducho. Kúpte si učebnicu tvorivosti (už ich na slovenskom trhu existuje viac) alebo si pozrite niektoré špecializované weby. Všímajte si raciopodnety (napríklad k ochrane pred daňami – pozri 2 knihy z môjho autorského pera – DAŇOVÁ KONTROLA OČAMI PRAXE a DAŇOVÁ OBRANA – PRÍKLA-DY OCHRANY), impulzy, inšpirácie (galérie, koncertné sály, kultúrne podujatia, jarmoky, tvorivé dielne, kurzy, atď.) a podnety okolo seba. Vyskúšajte akýkoľvek produktívny brainstorming – mozgovňa nápadov. Navštevujte tvorivé dielne ľudových umelcov, ľudovú umeleckú školu, zadajte slovo „tvorivosť/kreativita“ do niektorého z internetových vyhľadávačov, zoznámte sa s tvorivými ľuďmi, chodievajte často do divadla a sledujte impro-vizačný výkon hercov, obklopujte sa a debatujte s kreatívnymi ľuďmi, nájdite si svojho MENTORA alebo pre Vás iné vhodné optimálne vzory, …atď.

Ak sa rozhodnete hľadať užitočné rady, inšpirácie a východiská aj v knihách, tak na začia-tok netreba hľadať zbytočne v šírom svete početných zahraničných titulov. Nie je nutné sia-hať až tak ďaleko a stačí sa oprieť o výborné diela domácich – našich slovensko/českých od-borníkov (Napríklad tituly: . 

ČR:

 • Prof. Konigová: Jak myslet kreativně (Grada Publishing Praha 2006) 
 • Petr Žák: KREATIVITA a její rozvoj (Computer Press Brno 2004)

SR: 

 • Prof. Zelina: Ako sa stať tvorivým
 • Zelina, Jaššová: Tvorivosť – piata dimenzia
 • Zelina, Zelinová: Program tvorivosti
 • Daniel Hevier: HEVIHO ŠKOLA TVORIVOSTI 
 • Marta Jurčová: TVORIVOSŤ v každodennom živote a vo výskume (2009)
 • Pavol Mrázek: Kreativita I. a II.
 • Eva Szobiová: TVORIVOSŤ – poznávanie tajomstiev (2016)
 • Kamil Aujeský: Ako vyrásť v kreatívnom biznise (2019)
 • Atď.

ZHRNUTIE – závery 

Kreativita – je nielen úžasná pracovná metóda a najkrajšia duševná práca, ale najmä báječný životný štýl. Nerozhoduje primárne talent, ale najmä osobný postoj človeka. Lebo je to podobné ako štýl myslenia v rozdielnosti pozitívneho a negatívneho. 

Tvorivosť je najrýchlejšia šanca k správnej hodnotovej doživotnej škole zmysluplnosti cieľov, medzi ktorými kraľuje najvyšší princíp pre človeka – DOBRO. Súčasne je to skvelá šanca k celoživotnej sebarealizácii i osvojeniu si bohatstva typu BYŤ (duchovné statky), ktoré je komplexne produktívnejšie ako MAŤ (materiálne statky).

Kreatívni ľudia sú často osobití, nepokojní, rebelujúci, veľmi špecifickí a zvláštni. Niekedy ich na ulici rozoznáte a inokedy nie. Najcennejším posolstvom z tejto kratučkej rozpravy o tvorivosti je však dobrá správa a lukratívne atraktívna informácia v tom, že kreativita – je pre každého človeka, nielen pre vyvolené elity. S jedinou podmienok univerzálnej dostupnosti. Ten človek musí CHCIEŤ ☺.