Sociálne stiahnutie – hikikomori

od autora: | 3. februára 2023

autor: Mgr. Annamária Šimšíková

Pojem Hikikomori, z japonského “vytiahnuť” (hiku) a “odtrhnúť sa” (komoru). Od polovice 90-tych rokov 20. storočia je známy pod pojmom “sociálne stiahnutie”.

Tamaki Saitō v roku 1998 opísal hikikomori jedincov ako tých, ktorí sa stanú samotármi vo svojom vlastnom dome a pre ktorých iné psychiatrické poruchy lepšie nevysvetľujú primárny príznak stiahnutia. 

Prvý krát bol syndróm spozorovaný od 70-tych rokov 20. storočia v Japonsku medzi mládežou a dospievajúcimi.

V 70-tych a 80-tych rokoch 20. storočia sa fenomén hikikomori v Japonsku spájal so záškoláctvom alebo „odmietaním školy“ – (futoko). 

Prípady podobné hikikomori boli hlásené v krajinách po v celom svete a jeho chápanie sa tak rozšírilo na “syndróm viazaný na modernú spoločnosť” Problém hikikomori bol spozorovaný v Európe a približne od roku 2014 sa ním zaoberajú niektoré európske krajiny na odbornej úrovni, ako napríklad v Portugalsku v Taliansku a vo Francúzsku a Španielsku.

HODNTIACI SYSTÉM KRITÉRII HIKIKOMORI

Hikikomori možno spozorovať a rozpoznať na základe špecifík:

 • Výrazné fyzické stiahnutie
 • Odstúpenie od sociálnej účasti
 • Časovo dlhodobé stiahnutie
 • Významné funkčné poškodenie, či utrpenie
 • Dobrovoľnosť
 • Absencia psychotickej poruchy

K týmto možno priradiť ďalšie nepovinné špecifikátory:

 • Sociálno-kultúrne osobitosti krajiny
 • Interakcia a komunikácia – prevažne nepriama
 • Rod – prevažne mužská populácia
 • Osobné rytmy v dni

CHARAKTERISTIKA HIKIKOMORI

Hikikomori jedinec môže disponovať niektorými z vlastností:

 • pocity hanby, za to, že bude odhalený nejaký osobný nedostatok
 • nezdravý citový vzťah k členom rodiny, až „opičia láska“,
 • nedôvera v druhých a nedôvera v seba,
 • nízka odolnosť
 • obava o budúcnosť (keď premýšľa o svojich sociálnych povinnostiach) 
 • depresívne pocity
 • sebeckosť,
 • narcistické tendencie, 
 • ľahká traumatizácia,

PREJAVY

Hikikomori môže svoje rozpoloženie prejaviť prostredníctvom ego-obranných mechanizmov smerom von do prostredia prostredníctvom emocionálno-kognitívnych reakcii, alebo naopak stiahnutím sa do vnútorného sveta, ktoré sa prejaví vyhýbaním sa behaviorálnej reakcii:

a) emocionálno-kognitívne reakcie

 • znížená motivácia a aktivita 
 • pasívna agresivita, nepriamy hnev 
 • dystýmia

b) vyhýbanie sa behaviorálnej reakcii: 

 • únik z reálneho sveta, 
 • stiahnutie sa zo sociálnej účasti, 
 • sociálna fóbia, 
 • únik do sveta internetu

BIO-PSYCHO-SOCIÁLNY MODEL HIKIKOMORI

Kauzálne faktoryprejavy
Nepsychotický stav hikikomori 
psychologické faktory (osamelosť, hanba, nízka dôvera, nízke sebavedomie), 
sociokultúrne faktory (vzájomne závislá spoločnosť, slabšie prebrané hodnoty), 
biologické faktory (zápal, oxidačný stres, mikroglia…). 
Psychiatrický stav jedinca 
depresia(anhedóniasuicídne myšlienky, strata motivácie)
poruchy osobnosti (vyhýbavé, narcistické, schizoidné), 
PTSD a trauma (psychologická bolesť), 
poruchy autistického spektra (problémy so sociálnou komunikáciou a sociálnou interakciou), 
schizofrénne psychózy (sebaklam, halucinácie).
HYPOTETICKÝ MODEL VÝSKYTU HIKIKOMORI V PROSTREDIACH SPOLOČNOSTI

OHROZENÉ SKUPINY, TYPY OSOBNOSTÍ

Podľa Höschla (2022)

a) so sklonom k introverzii;

b) so sklonom k sociálnemu stiahnutiu;

c) s poruchami medziľudských vzťahov;

d) s poruchami komunikácie;

e) v období pubescencie – opozičný vzdor k rodičom;

f) náchylní k diagnózam (autizmus, Aspergerov syndróm).

PRÍČINY 

Príčiny vzniku a rozvoja hikikomori sú rôzne:

 • Osobnostno – fyziologické príčiny: Biologické faktory
 • Osobnostno – psychologické príčiny: Stratégia vyhýbania sa
 • Osobnostné črty: sebeckosť a narcistické tendencie 
 • Spolurozhodujúcimi podmienkami sú  psychiatrické poruchy
 • Spoločensko-socializačné príčiny:
 • problémy socializácie
 • negatívne sociálne zážitky
 • rodinný vzor a dynamika
 • faktory vyplývajúce zo spoločnosti (zmeny v rámci vývoja spoločnostiinternetová spoločnosťvládny systém sociálneho zabezpečenia; zahatenosť spoločnosťouaktuálna spoločenská situácia


SYSTÉM SOCIALIZÁCIE A IZOLÁCIE

PODBNOSTI A ODLIŠNOSTI HIKIKOMORI S PSYCHO-SOCIÁLNYMI PORUCHAMI.

NEET – podľa Eurostatu predstavuje osobu vo veku 15 až 24 rokov, ktorá nie je zamestnaná, nezúčastňuje sa na žiadnom vzdelávaní, tréningu praktických zručností. Hlavnoucharakteristikou je nečinnosť. Neet a hikikomori disponujú spoločnou charakteristikou hyper-ochranou vlastnými rodičmi. Rozdiel fenoménov spočíva vo vzťahu k sociálnemu životu. Neet siužíva fyzicky spoločenský život, udržuje sociálne vzťahy, kým hikikomori sa fyzicky dištancuje.

AGORAFÓBIA 

Úzkostná porucha, ktorá sa prejavuje silným strachom z verejných priestranstiev, či z verejnejprepravy. Jedinec má pocit neskutočna (derealizácie) situácii, a preto sa im snaží vyhýbať.

NETOLISMUS/NETHOLISMUS

Jedná sa o návykovú impulzívnu poruchu, ktorá sa prejavuje závislosťou na internete. Prizávislosti dochádza v jedincovi k zmene uporiadania hodnotovej štruktúry (ustupovanie reality v prospech virtuálnej reality) a s ňou k narušeniu medziľudských vzťahov. Hikikomori sa od netholizmu odlišuje toleranciou pri absencii závislosti na internete, recidíve a v syndrómeodňatia. Uvedené aspekty u hikikomori absentujú, v popredí je problém sociálnej izolácie. Kýminternet na netholika vplýva deštruktívne, pri hikikomori sa javí ako pomocný terapeutickýkomunikačný nástroj.

ŠTUDENTSKÁ APATIA 

Predstavuje formu čiastočného stiahnutia, apatiu študentstva ktorá vedie k predvčasnémuukončeniu štúdia. Jedinci narozdiel od hikikomori ostávajú naďalej aktívni v spoločnosti v inýchoblastiach.

SMRŤ OSAMELOSŤOU

Postihuje staršiu generáciu, ohrození sú jedinci ktorí žijú sami po smrti partnera bez sociálnychinterakcií, pričom po smrti zostávajú neobjavení aj niekoľko dní, týždňov, či mesiacov. Predpokladá sa, že jedinci žijú v stave hikikomori niekoľko mesiacov pred smeťou.

ZAUJÍMAVOSŤ:

Na stav spoločnosti poukazujú rôzne javy, fenomény či anomálie, ktoré v rámci nej vznikajú. Tieto signalizujú na skutočnosti, ktoré sú buď dlhodobo prehliadané, alebo nesprávne nastavenie procesov, ktoré sú v spoločnosti dlhodobo podporované. 

Napríklad v Taliansku novospozorovaný jav v spoločnosti opísal Poletto v roku 2018 nasledovne: V Taliansku je viac ako 100 000 detí vo veku 14 až 25 rokov, ktoré neštudujú, nepracujú a odmietajú akýkoľvek druh kontaktu s rodinou a priateľmi okrem života, ktorý vedú na webe. Zostávajú vo svojich izbách, často spia cez deň a jedia v noci, keď ich nikto nevidí...

Analógiu javu v spoločnosti možno nájsť už v experimentálnej štúdii z roku 1947 od amerického etnológa Johna B Calhouna, ktorý sa zaoberal problematikou hustoty obyvateľstva a jehovplyvom na správanie jedincov. Na základe experimentov prevádzaných na myšiach usiloval o vytvorenie modelu vývoja ľudskej rasy. Jeho dielo je známe ako „Utópia myší“, alebo aj „behaviour sink“. (Budkowski, 2016)

Z výsledkov fázy C 315-560 dní z experimentu utópia myší sa dozvedáme: „Medzi samcami sa zas prejavovali početné poruchy správania … patologická plachosť… Niektorí jedinci sa pohybovali po výbehu len vtedy, keď ostatné zvieratá spali. Iba v tom čase sa chodili nakŕmiť a napojiť. Nová generácia myší sa snažila včleniť do spoločnosti, ale bola drasticky vyhostená. Sociálne role v skupine už totiž boli rozdelené. Dobre živené myši sa dožívali vysokého veku a tieto funkcie mladým neuvoľňovali. Nadpočetnosť mladých samcov, ktorí v spoločenstve nenachádzali uplatnenie, viedla k ich agresívnym atakom aj medzi sebou…“ (Blahová, 2015).

Zdroj: 

BLAHOVÁ, Natália. Myší raj a úpadok spoločnosti. In DenníkN.sk. [online]. 12. Jan. 2015. [cit. 2022-11-05]. Retrieved from: https://dennikn.sk/blog/22911/mysi-raj-upadok-spolocnosti/ 

BUDKOWSKI, Maciej. Does Calhoun´s shocking experiment reveal the condition of our society? In Imprific.com. [online]. 12. Feb. 2016. [cit. 2022-11-05]. Retrieved from: https://imprific.com/budkowski/does-calhoun-experiment-reveal-the-condition-of-our-society/

HÖSCHL, C.: Hikikomori není japonský fenomén. V extrémní sociální izolaci žijí lidé po celémsvětě In: dvojka.rozhlas.cz, 9. Feb. 2022, Retrieved from: https://dvojka.rozhlas.cz/cyril-hoschl-hikikomori-neni-japonsky-fenomen-v-extremni-socialni-izolaci-ziji-8677668

POLETTO, Ludovico. Hikikomori: growing number of young Italians choosing reclusive lives In: La Stampa. [online]. 30. Jul. 2018, [cit. 2022-11-05]. Retrieved from: https://www.lastampa.it/esteri/la-stampa-in-english/2018/07/30/news/hikikomori-growing-number-of-young-italians-choosing-reclusive-lives-1.34035351/