Archeosoft ako technologická odpoveď na súčasné bádateľské metódy v archeológii (2012)

od autora: | 9. augusta 2012

Myšlienka projektu Archeosoft vznikla z potreby vytvoriť účinný a efektívny nástroj pre bádateľov v oblasti archeológie. Avšak, je nevyhnutné uvedomiť si, že práca archeológa je špecifcká a priamo nadväzná na potrebu komunikácie s ďalšími bádateľskými tímami, ktoré dokážu pri interdisciplinárnej spolupráci odpovedať na mnohé kľúčové otázky. Ako ideálny môžeme uviesť príklad priamej prítomnosti jednotlivých tímov už na archeologickej lokalite s cieľom odberu vzoriek pre následné laboratórne spracovanie. A práve okamžité vzájomné zdieľanie týchto, ale aj už dosiahnutých výsledkov práce zainteresovaných bádateľov v prostredí Archeosoftu sú jeho prioritou.

Plánovanie archeologického výskumu vychádza z priamej predikcie, že daná lokalita bola v minulosti osídlená. Už pred samotnou realizáciou archeologického výskumu je nevyhnutná administratívna (tzv. administratívna agenda pamiatkového výskumu na úrovni komunikácie s miestne príslušným Krajským pamiatkovým úradom) a odborná príprava (komparácia súčasného stavu lokality s mapovými podkladmi geologického podložia, hydrologických, pedologických a v prípade dostupnosti i klimatických podmienok lokality v minulosti, zhromaždenie dát o histórii bádania daného miesta a v ideálnom prípade i práca s výsledkami nedeštruktívnych geofyzikálnych meraní, leteckej prospekcie či screeningu lokality pomocou detektoru kovov). Následná terénna časť archeologického výskumu prebieha podľa zaužívaných noriem odkryvu a dokumentácie zachytených archeologických situácii a nálezov, ktorých výsledkom je Výskumná dokumentácia archeologického výskumu, tzv. „Nálezová správa“.

Nálezová správa ako nosná správa výskumu opisujúca jeho priebeh musí obsahovať presné údaje, ktoré momentálne určuje Metodická pomocná inštrukcia pre vypracovanie a posudzovanie dokumentácie z archeologických výskumov vypracovaná Archeologickou radou pri Ministerstve kultúry SR a Pamiatkovým úradom SR. Žiaľ, častokrát sa posudzuje viac ako obsahová úroveň formálna stránka spracovania. Práve túto časť rieši Archeosoft, ktorý pomocou jednoduchého pracovného prostredia uľahčí prácu v teréne a pri spracovávaní výskumnej dokumentácie, kde je prednastavená forma s vyžadovanými údajmi. Priložené gúry predstavujú vizuál pracovného priestoru, kde je v hrubom načrtnuté smerovanie prác v prostredí webaplikácie.

Modulárnosť riešenia poskytuje veľmi široký záber pre spracovanie dát, ich kvalitné ltrovanie a prezentovanie výsledkov medzi bádateľmi a v neposlednej rade aj obyvateľom, ktorí navštívia portál so záujmom o poznávací turizmus.