Prostredie – duševný priestor – normalizovaný priestor – peňažný systém (2014)

od autora: | 10. mája 2014

Zrod sa vždy viaže k už fungujúcemu prostrediu (určitá kultúra s prepracovanými pravidlami), ktorý bude formovať naše myšlienkové pochody a vytvárať ego. Najdôležitejšie pre rozvoj duše je samozrejme prostredie rodiny, kde si človek formuje základné hodnotové štruktúry, učí sa vnímať veci v doprovode rodičov (myslíme tým dieťa v útlom veku – kľúčové obdobie pre vnímanie pravidiel). V tomto prostredí si človek vytvára počiatočné ego (opísané v sekcii človek – duševný rozmer) a konfrontuje svoj svet so svetmi iných malých človiečikov. Našťastie akékoľvek správanie sa detí je prijateľné (pokiaľ neprekročia určité hranice), je to totiž jediná forma ako vyskúšať to, čo sa doma naučili. Ich vnímanie sveta sa tým obnaží a musia sa vysporiadať s rôznymi situáciami, ktoré z toho vzniknú (je to čas na zistenie, že každý sme jedinečný, pretože každý vnímame svet inak). Toto obdobie je pomerne kľudné, pretože môžeme skúšať a hrať sa, pričom si brúsime svoje skúsenosti, myšlienkové pochody a vytvárame ego. 

Prvý vážnejší konflikt, ktorý dieťa musí vedieť spracovať a prispôsobiť sa mu je nástup do škôlky, školy. Tu zisťuje, že existujú iné, jemu rovnocenné bytosti, ktoré vo svojom domácom prostredí požívajú tú istú pozornosť ako on. Dieťa naráža na prvú konfrontáciu, že nie je v určitom prostredí samo a musí sa vysporiadať s pocitom rovnocennosti, nižšou mierou tolerancie osobitého správania. Vyžaduje sa schopnosť tolerancie, zaradenie sa do kolektívu a spolupráca. K tomu treba prirátať schopnosť učiť sa a takto získané vedomosti kĺbiť s už poznaným. Tu treba konštatovať, že učebné osnovy (v princípe platí pre školstvo ako celok – jedine školy technického zamerania možno vylúčiť, keďže ich povaha je postavená na zákonoch prírody), často odzrkadľujú spoločenské vedomie a tak vlastne formujú osobnosti pre už existujúci normalizovaný priestor, pričom sa neráta s rozvojom v dlhodobom horizonte. Najsilnejší boj zvádzame pri opustení teórie z lavíc a začíname sa zoznamovať s prostredím, kde peňažný systém vytláča vštepované hodnotové mustry. 

V závislosti od osobnostných predpokadov sa formuje v takomto prostredí ego človeka, ktorý sa musí vysporiadať s náročnými situáciami. Tým si osvojuje duševné zručnosti ako sú empatia, tolerancia, zmysel pre hodnoty, morálne hranice, schopnosť viesť diskusiu

empatia – schopnosť vcítiť sa do situácie inej bytosti – pochopenie, že nie sme neomylní a každý môže prechádzať zložitým obdobím, resp. každý prežíva vzniknuté situácie inak v závislosti na osobnostných prepokladoch

tolerancia – je priamo ovplyvnená troma základnými atribútmi – vekový automat – prirodzená nadradenosť – sebareflexia, kombinácia určuje schopnosť človeka tolerovať správanie sa a myšlienky inej bytosti

zmysel pre hodnoty – udržiavanie a vôbec porozumenie hodnotám vychádza z predpokladu prirodzenej hrdosti (záujem o vlastnú históriu národa a uvedomenia si odkazu našich predkov), prijatie identity národa, ktorá určuje smerovanie

morálne hranice – rozprávať sa o morálnych hraniciach správania je možné len v prípade, ak máme zmysel pre hodnoty, dokážeme ich rozpoznať, vytvoriť a udržať   

schopnosť viesť diskusiu – predpoklad viesť diskusiu spočíva hlavne v schopnosti porozumieť téme, byť empatický voči ostaným diskutujúcim, tolerancia, zmysel pre hodnoty, tým určujúca morálka a uvedomenie si, že položené otázky nie sú útokom alebo neslúžia na spochybnňovanie našich výrokov, ale vedú k ujasneniu a správnemu porozumeniu diskusii