Archív kategorií: Úvahy jednej hlavy

Deti sú ľudia a nie sú hlúpe

Nemôžeme ich trestať za to, že sme zvolili do riadiacich funkcií neschopných ľudí schopných všetkého. Je našou povinnosťou vytvoriť priestor, nástroje a klímu tak, aby sa cítili bezpečne a mohli rozvíjať svoj potenciál. V priestore výchovno-vzdelávacieho procesu sme často svedkami označovania detí za hlúpe. Problém je v základnej premise, ktorá hovorí, že deti sú len… Čítať viac »

Ako funguje spoločnosť (2014)

Základom spoločnosti sú ľudia v určitom prostredí so spoločnými myšlienkami. Takže vychádzame zo skutočnosti, že každý človek je individualita nesúca si všetky základné ľudské vlastnosti, ktoré prezentuje podľa naučených skúsenostných mustier, potreby spolupatričnosti a sebaurčenia. Je potrebné si uvedomiť, že slovo prostredie zohľadňuje najširší význam a zahŕňa myšlienkové prostredie jednotlivca až po prostredie spoločenstva ako… Čítať viac »

Peňažný systém – peniaze sa stali samostatnou komoditou (2014)

Pre pochopenie peňažného systému je potrebné si objasniť, ako vznikol dopyt po novej spoločenskej požiadavke hodnotiť jednotlivé komodity. V minulosti fungoval výmenný obchod, ten bol postavený výlučne na výmene vytvorených hodnôt. Čo sa však stane, ak existuje komodita, ktorú v takto fungujúcej spoločnosti nepotrebujete? Typickým príkladom je ochrana / obrana a s tým súvisí aj… Čítať viac »

Normalizovaný priestor (2014)

Je nevyhnutné vysvetliť, že účelom tejto state nie je odsúdiť tvorbu noriem, ale treba striktne rozdeliť funkčné normy podliehajúce prírodným zákonom a normy pre duševný rozmer človeka. V našom aktuálnom koncepte normalizovaný priestor neakceptuje vývoj spoločnosti. Pretože ľudia, ktorí vytvárajú normy spoločnosti vo väčšej miere podliehajú esenciám ľudských vlastností a tak zbytočne komplikujú dávno vytvorené… Čítať viac »

Človek – duševný rozmer (2014)

Každý človek predstavuje jedinečnú bytosť so všetkými duševnými vlastnosťami, ako kladnými, tak zápornými. Tieto duševné vlastnosti sú formované prežitými skúsenosťami a priamo korešpondujú so základnými inštrukciami, ktoré sme dostali zakódované. Tieto inštrukcie môžeme deliť na konštantné inštinkty a v obmedzenej forme variabilné pudy. Nebudeme sa venovať týmto deleniam detailne, pretože ich kombinácie vzhľadom na jednotlivca… Čítať viac »

Predslov (2014)

Úvahy jednej hlavy vznikli na základe potreby otvoriť diskusiu na viac či menej viditeľné celospoločenské otázky. Rád by som predostrel špecifický pohľad na vnímanie samých seba v kontexte prostredia a systému, v ktorom sa aktuálne nachádzame. Je nevyhnutné vnímať podnety širokospektrálne a pracovať s nimi v prostredí – všetko so všetkým súvisí. Preto si môžem dovoliť… Čítať viac »

Prostredie – duševný priestor – normalizovaný priestor – peňažný systém (2014)

Zrod sa vždy viaže k už fungujúcemu prostrediu (určitá kultúra s prepracovanými pravidlami), ktorý bude formovať naše myšlienkové pochody a vytvárať ego. Najdôležitejšie pre rozvoj duše je samozrejme prostredie rodiny, kde si človek formuje základné hodnotové štruktúry, učí sa vnímať veci v doprovode rodičov (myslíme tým dieťa v útlom veku – kľúčové obdobie pre vnímanie… Čítať viac »

Prečo? (2014)

Úvahy jednej hlavy vzniklo na základe neustálej absencie konštruktívnej diskusie na aktuálne kľúčové otázky a ich riešenia uplatniteľné v spoločnosti. Názov úvodného obrázka Kde bolo – tam bolo bol vybraný ako dôsledok pocitu, akoby sme žili v ríši divov. Odzrkadľuje dlhoročnú snahu politikov navodiť v nás pocit, že nežijeme v realite. Stránkou chceme priniesť osvetový pohľad na fungovanie systému a… Čítať viac »