Normalizovaný priestor (2014)

od autora: | 19. mája 2014

Je nevyhnutné vysvetliť, že účelom tejto state nie je odsúdiť tvorbu noriem, ale treba striktne rozdeliť funkčné normy podliehajúce prírodným zákonom a normy pre duševný rozmer človeka. V našom aktuálnom koncepte normalizovaný priestor neakceptuje vývoj spoločnosti. Pretože ľudia, ktorí vytvárajú normy spoločnosti vo väčšej miere podliehajú esenciám ľudských vlastností a tak zbytočne komplikujú dávno vytvorené pravidlá. Táto skutočnosť je priamo prepojená so schopnosťou diskutovať, tolerovať a konfrontovať/kombinovať počuté s našim vlastným názorom. Vďaka tomuto javu sme v priestore, ktorý veľmi obmedzujúco určuje normy pre spolunažívanie bez možnosti akejkoľvek variácie. Efektívnym nástrojom na normalizáciu slúži školstvo. V škole sa naučíme okrem funkčných noriem aj normy spoločenského správania, ktoré mnohokrát nekorešpondujú so skutočnosťou, ale norma je norma a všetko ostatné je odsúdeniahodné. Len veľmi ťažko sa menia pravidlá, predchádza tomu nenásilná forma občianskej neposlušnosti, čo v konečnom dôsledku tlačí na potrebu zmeny. Žiaľ, na slovensku máme základný problém vo vnímaní národa (spoločenstva ľudí s rovnakým jazykom a históriou) a z toho vyplývajúce pokrivené úsudky, ktoré v konečnom dôsledku pôsobia deštruktívne pre celok. Slovensko trpí pre absenciu historistorickej spolupatričnosti, identity a osobnej hrdosti. Vyzdvihujeme jednotlivca a vytvárame pocitovú demokraciu, každý môže čokoľvek, čo v konečnom dôsledku znamená, že sme zoskupenie jednotlivcov, kde každý reprezentuje len svoje záujmy a vyžaduje, aby pomocov vytvorených pravidiel boli rešpektované. Problém je, že ľudia, prezentujú len svoj svetonázor s domienkou jeho správnosti nie sú schopní prijať iný názor alebo rešpektovať iné rovnako slobodné názory – nekombinujú ich a nehľadajú spoločné body rozdielnych názorov.

Normalizovaný priestor dovolil situáciu, ktorá roztrhla fungujúcu matricu všetko so všetkým súvisí a je to nedeliteľné na jednotlivé sekcie, tieto medzi sebou často nekomunikujú a vytvárajú pravidlá na jednu tému, ale z vlastného pohľadu, ktoré v konečnom dôsledku nefungujú. Áno, je jednoduchšie vytvoriť normu pre určitú situáciu z jedného pohľadu bez prijatia rušivých momentov iných pohľadov. Pre udržanie takejto situácie je potrebné vytvoriť štruktúry, ktoré nedovoľujú vytvoriť priestor pre širokospektrálnu diskusiu. Iba vtedy viete tento priestor držať v kontrolovateľnej polohe.  

Vyznieva to paradoxne, ale pravidlá dávajú spoločnosti slobodu. Problém nastane, ak spoločenská klíma dovolí, aby sa vytvárali nezmyselné pravidlá, ktoré zvýhodňujú určité skupiny obyvateľstva na úkor ostatných (práca so spoločenským vedomím, prijatie myšlienky, že každý, kto je úspešný musí odvádzať vyššie percento do spoločného pri zachovaní tých istých práv a povinností, ale s obmedzeným užívaním benefitov) a tým nedovoľujú rozvoj spoločnosti, inými slovami neexistujúca identita národa a prirodzená hrdosť vedie spoločnosť k prímaniu nelogických opatrení, čím sa polarizuje obyvateľstvo. Funkčnosť akejkoľvek spoločnosti je postavená na nevyhnutnosti vytvoriť systém, ktorý určuje základné pravidlá – nezabiješneukradnešneoklamešneuvedieš do omylu. Je pravda, že pre komplexnosť a jedinečnosť každej osobnosti vytvára obrovský manévrovací priestor pre výklad pravidiel mnohými spôsobmi. Pohľadov na riešenie je mnoho, ale spravidla všetky rotujú okolo rovnakého základu. Preto je potrebné “vymeniť” si v diskusii vnímanie slov, môžeme to nazvať výmena slovníkov.

Pre prijatie nových pravidiel spoločnosťou je nevyhnutné vytvoriť potrebu zmeny. V dnešnej situácii sa stretávame s pravidlami trestajúcimi úspech a konštruktívne myslenie. Vzhľadom na skladbu spoločnosti, jej historickú skúsenosť a samotné vnímanie prostredia sa vytvorilo určité spoločenské vedomie. Dnešné spoločenské vedomie hovorí, že tí, čo sú šikovní, vytvárajú hodnoty, pracujú na sebe, musia odvádzať väčší diel do spoločného a demokraticky zvolení politickí predstavitelia určia koľko odvedú a nastavia pravidlá čerpania pre tých, ktorí z akéhokoľvek dôvodu na sebe nepracujú a spravidla očakávajú benefity v princípe, slabším treba pomáhať. Je potrebné definovať a uvedomiť si správny význam pojmov, s ktorými sa v tomto prostredí stretávame.