Online vzdelávanie a digitalizácia

od autora: | 13. októbra 2020

Žijeme v digitálnej dobe, kedy každá oblasť činnosti prechádza vlastným vývojom. Nahromadené poznatky sa práve teraz zúročujú do dostupných technológií, ktoré nám uľahčujú prácu. To je dôvod, pre ktorý stojí za úvahu venovať pozornosť technologickým novinkám. Samozrejme za predpokladu, že disponujeme aspoň minimálnymi technickými zručnosťami, a zároveň poznáme svoje nároky, vďaka ktorým vieme správne vyhodnotiť opodstatnenie toho-ktorého zariadenia. Nevyhnutnosťou je pritom vedieť získavať relevantné informácie, tie porovnávať a analyzovať tak, aby výsledok odzrkadľoval naše potreby, zvyšoval efektivitu práce, a súčasne zodpovedal ekonomickým možnostiam.

Hostia: Viera Babišová (generálna riaditeľka sekcie) – Sekcia stredných škôl a celoživotného vzdelávania, Alena Petáková (riaditeľka Základnej školy Lamač) – predsedkyňa Združenia základných škôl Slovenska, Felix Dömény (riaditeľ Strednej priemyselnej školy strojníckej) – prezident Asociácie stredných odborných škôl na Slovensku, Peter AndreánskyInštitút duševnej práce

Moderátorka: Beáta Repíková (moderátorka/redaktorka) – RÁDIO REGINA ZÁPAD

Kombinácia poznania vlastných nárokov a možností jednotlivých technológií definuje rýchlosť nášho rastu v konkrétnej oblasti. Základom je uvedomiť si, že vlastnenie technológie nemôže byť cieľom, ale prostriedkom pre získavanie nových zručností a skúseností. Porozumením a možnosťou využívať najmodernejšie zariadenia posúvame hranice poznania a vytvárame priestor pre otázky, ktoré potrebujú odpovede. Uvedený princíp vytvára predpoklad pre rast osobnosti a rozvoj manuálnych aj duševných zručností jednotlivca. Tak vzniká vedomostná spoločnosť, kde technológie majú svoje pevné miesto, pretože jednoduchým spôsobom dokážu odpovedať na otázky, vďaka ktorým získavame rozhľad a skúsenosti nevyhnutné pre plnohodnotné fungovanie spoločnosti ako celku.

Za najexponovanejšie prostredie sa dá považovať vzdelávací proces, pretože potrebuje veľmi pružne reagovať na nové technológie. Ba čo viac, v rámci procesu výučby musí predvídať vývoj, a tomu prispôsobiť možné smerovanie, aby boli žiaci/študenti včas zorientovaní a pripravení zodpovedne pristupovať k novostiam. Schopnosť vedieť žiakom/študentom správne odprezentovať fungovanie zariadení a formovať ich tak nielen po technickej stránke, je priam kľúčová. Preto je potrebné začať tvoriť prostredie, kde učitelia dostanú príležitosť pracovať so žiakmi/študentami úplne iným spôsobom, a to tak, že budú mať bezbariérový prístup k informáciám, zdrojom a interdisciplinárnej komunikácii. Nadobudnuté informácie by mali byť pretavené do metodiky predmetu vyučovanom v adekvátne materiálne a technologicky zabezpečnom prostredí, aby každý žiak/študent dostal príležitosť prejaviť svoj potenciál. Prístup učiteľa k informáciám, zdrojom a možnostiam komunikovať je už teraz čiastočne zabezpečený konceptom vzdelávacieho systému, v ktorom však nie je zakotvená všeobecná spoločenská zodpovednosť k formovaniu žiakov/študentov ako jednotlivcov, prinášajúcich perspektívu ďalším generáciám.