Ekosystém pre sebarozvoj

od autora: | 23. apríla 2021

Inkubátor novej spoločnosti

Myšlienka vznikla z nevyhnutnosti potrieb spoločnosti. Počas dlhých rokov sa osadenstvo centra snažilo všemožnými cestami pretaviť svoje skúsenosti, poznatky a vízie do výchovno-vzdelávacieho procesu hlavne pre kvalitnejšiu prípravu detí do života, či už po osobnej alebo prcovnej stránke. Žiaľ, roky hraného záujmu nás doviedli až do stavu, ktorý aktuálne žijeme. Z toho dôvodu sme pospájali ľudí, ktorí celý svoj život venovali úprimnej snahe zlepšiť život ľuďom a viesť ich na ceste k vedomostnej spoločnosti. 

Teraz už vieme, že treba celý systém zmeniť, treba, aby aktéri prijali fakt nevyhnutného kroku transformácie. Preto sme koncept postavili na prirodzenej nadväznosti jednotlivých stupňov výchovno-vzdelávacieho procesu. Svoje miesto tu majú konzultačné služby, ktoré cez analytické nástroje presne definujú rozsah a hĺbku koučingu pre konkrétnu školu. Neodmysleteľnou súčasťou je sledovanie sociálneho kontextu tej-ktorej školy (klíma, vedomie).

Zo skúseností vieme, že zmeny musia kopírovať očakávania aktérov s aplikáciou vylepšujúcich prvkov v súlade s ich úrovňou kontextových zručností. Preto dbáme na previazanosti jednotlivých úrovní tak, aby sme zabezpečili plynulý prechod medzi nimi a zároveň sme vytvárali podnetné spoločenské porostredie, kde sa jednotlivé prvky dopĺňajú.


Koučingové a školiace centrum

Hlavnou úlohou centra sú podporné mechanizmi pre transformáciu škôl, ktoré o to požiadajú. Škola, ktorá osloví Medzinárodné centrum pre vzdelávanie sa stane jeho partnerom. Aby sme dokázali nastaviť účinný proces transformácie, škola musí prejsť jednoduchými, ale o to dôležitejšími krokmi. Tými sú:

  1. konzultácie, ktoré pozostávajú zo zistenia úrovne školského zariadenia v nasledujúcich okruhoch: a) softvérová logika, b) základy technológií, c) kontextové zručnosti a d) dialóg
  2. analýzy, tie nám odkryjú aktuálny stav a úroveň jednotlivých častí v nasledujúcich sledovaných oblastiach: a) technický audit, b) hierarchia postupov, c) pojmový slovník a d) kvalita vzťahov
  3. koučing, aktivita vyplývajúca z predošlých dvoch bodov a rešpektujúca zistený stav, ktorý pretavujeme do osobitného prístupu ku konrétnej vzdelávacej inštitúcii, zameriavame sa na nasledovné body: a) myšlienková teória, b) argumentačná logika, c) práca s kontextom a d) prezentácia 
Konzultácie
h/mesiac/€
softvérová logika
základy technológií
kontextové zručnosti
dialóg
Analýzy
h/mesiac/€
technický audit
hierarchia postupov
pojmový slovník
kvalita vzťahov
Koučing
h/mesiac/€
myšlienková teória
argumentačná logika
práca s kontextom
prezentácia

Aby celý proces fungoval, tak v priestore školstkého zariadenia sú nevyhnutné zmeny, zároveň sú starostlivo vybraní dvaja alebo traja nositelia transformácie, ktorí absolvujú proces koučingu. V prípave samotnej školy je nevyhnutné zladiť medzipredmetové previazanie a neoddeliteľnou súčasťou sú vytvorenie alebo zlepšenie sociálnych väzieb tak, aby výsledkom bola podnetná spoločenská klíma. Nevyhnutnosťou v prostredí detí je užšie previazanie ročníkov, kde deti vyšších ročníkov môžu pod dozorom pedagóga prezentovať niektoré zručnosti a vedomosti v nižších ročníkoch. Tým vzniknú pevnejšie sociálne väzby so schopnosťou vystavať spoločné ciele. Koučingové centrum svojimi delegátmi bude zároveň preväzovať školy, ktoré môžu rozvíjať svoj potenciál. Taktiež svojími vzťahmi prepája zamestnávateľský sektor alebo záujmové združenia, ktoré sa venujú príprave detí pre život. Celý koncept je živý a schopný na seba viazať a vytvárať nové vzťahové uzly. 

Keďže je školiace a koučingové centrum priamo vnútorne previazané s Medzinárodným centrom pre vzdelávanie, zaručuje to veľmi silnú pozíciu pre potenciálny osobý rast samotných pedagógov z prostredia základných a strených škôl, kedy oni sami si vedia vybrať z portfólia ponúkaných vzdelávacích entít a vedomostných zručností a tým výrazne prispieť v oblasti samorozvoja. Potenciál vedia zúročiť jednak v pracovnom nasadení, ale aj zvýšia kvalitu seba v procese osobného pedagóga.


Virtuálny osobný pedagóg

Počas našej komunikácie naprieč jednotlivými vzdelávacími stupňami sme boli takmer vždy konfrontovaní s nízkou pripravenosťou detí. To znamená, že každý aktívny učiteľ je denne konfrontovaný s rôznou úrovňou pripravenosti detí vo výchovno-vzdelávacom procese. Automaticky musí riešiť vyvážený prístup a nastavenie samotného vzdelávania tak, aby každé dieťa dokázalo prijať maximum z prezentovaného učiva. Práve preto sme pripravili možnosť v našom ekosystéme, ktorá výrazne zvýši úroveň poznania detí, ktoré pociťujú potrebu vzdelávania mimo školského vyučovania. Vychádzame z predpokladu, že každý učiteľ má vlastné postupy a osobitný prístup k prezentovaniu učiva a metodike vzdelávania. Práve vďaka tomu dokážeme v priestore vyplniť širokú škálu úrovní poznania čo znamená, že každé dieťa si dokáže definovať úroveň svojho osobného pedagóga.

Osobný pedagóg sa môže stať každý, kto má vlastné autorsky spracované materiály. Má nespochybniteľné skúsenosti vo vzdelávaní a chce svoj potenciál rozširovať formou osobných docučovní. Podmienkou je stať sa členom ekosystému Medzinárodného centra pre vzdelávanie. Z čoho pramenia výhody ako právne krytie autorskej práce, možnosť osobného rastu a získavanie nových vzťahov. Samozrejmosťou sú jasné a prehľadné platobné pravidlá pri odovzdávaní služby k objednávateľom.

Program Virtuálny osobný pedagóg používa aplikačné prostredie SmartBooks

Po vzájomných rozhovoroch, utvrdzovaním si spoločných cieľov a nastavení sme previazali naše úsilie a platforma Virtuálny osobný pedagóg bude fungovať v proastredí SmartBooks. Vďaka nastaveným pravidlám v programe osobný pedagóg bude zabezpečená ochrana preukázateľných autorských práv členov a zároveň možnosti zdieľania vzťahov, skúseností a vedomostí tak, aby celok plnil efektívne prostredie pre sebarozvoj prihlásených záujemcov. Cez aplikačné prostredie SmartBooks získajú učitelia efektívne prostredie, kde vedia vytvárať úlohy pre aktuálne vzdelávacie nároky dieťaťa. Pomocou efektívneho nastavenia aplikácie dokáže učiteľ sledovať progres vo vzdelávaní, respekíve odkrývanie slabších miest, na ktorých treba popracovať. Týmto spôsobom dokáže osobný pedagóg nastavovať doučovací proces individuálne pre konkrétne potreby a nároky dieťaťa.

zdroj videa: www.rtvs.sk