Dr.h.c. mult. prof. PhDr. Miron ZELINA, DrSc.

od autora: | 3. februára 2022

psychológ, vysokoškolský pedagóg, vedec v oblasti pedagogiky, jedna z najväčších kapacít na školstvo a vzdelávanie na Slovensku, autor odbornej literatúry z oblasti vzdelávania, sa narodil 18. 9. 1940 vo Vikartovciach v okrese Poprad. Manželka: vysokoškolská pedagogička doc. PhDr. Milota Zelinová, CSc.

Absolvoval vysokú školu pedagogickú, následne psychológiu.

Učil na základných a stredných školách, zastával funkciu riaditeľa školy, bol podnikovým aj poradenským psychológom, dekanom Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, výskumným i riadiacim pracovníkom na ministerstve školstva. Pracoval vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Učil  a  bol riaditeľom na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a je riaditeľom Ústavu humanitných štúdií PdF UK v Bratislave. V  súčasnosti učí na  vysokej  škole  DTI  v  Dubnici nad  Váhom. Je členom viacerých vedeckých rád vysokých škôl, členom Kolégia SAV pre spoločenské vedy.

Po roku 1989 spolupracoval na všetkých koncepciách transformácie nášho školského systému, je spoluautorom koncepčných reformných dokumentov školstva v SR Duch školy, Konštantín a Milénium. Vypracoval systém tvorivo-humanistickej výchovy, napísal dve desiatky monografií, na konte má mnoho vedeckých a populárnych článkov. Napísal 18 monografií a 6 učebníc.

Ocenili ho radom sv. Gorazda a radom Ľ. Štúra (1994).

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.


DIELA

Odborná literatúra – padagogika

  • Alternatívne školstvo. 255 s.  Iris, 2000. ISBN 8088778980.
  • Teórie výchovy alebo Hľadanie dobra. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2010.
  • Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa. 3. doplnené vydanie. Iris, 2011.
  • Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa. Iris, 2007.
  • Pedagogika 2 pre stredné pedagogické školy, pedagogické a sociálne akadémie a pedagogické a kultúrne akadémie [Miron Zelina, Eva Bruteničová]. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá. 2005.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Internetové zdroje

  • Prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc. [online]. In: Štátny pedagogický ústav. [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
  • Kto je Miron Zelina [online]. In: HN style. [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.


Emotikony

Emotikony sa venujú psychologickým témam a výzvam, ktorým neraz čelíme. Moderátorka Marta Jančkárová vám so svojim (stálym) hosťom, psychológom a vysokoškolským pedagógom Mironom Zelinom ponúka cestu k sebarozvoju, sebaovládaniu či zvládaniu stresu. V relácii sa nevyhýba témam, ako sú vzťahy doma aj na pracovisku, komunikácia, naše existenčné výzvy či životné zmeny, tvorivý prístup k životu, hľadanie jeho zmysluplnosti a šťastia.
Vysiela sa každú druhú sobotu o 21:05.