Digitálna transformácia a digitálny príspevok

od autora: | 9. júna 2021

Proces digitálnej transformácie na školách môže významne urýchliť a zefektívniť tzv. digitálny príspevok. Základom je úvaha, že škola nepotrebuje vlastniť informačné technológie, keďže rýchle starnú a servis, nákup a upgrade stojí čas a peniaze. Ťažisko digitálnej transformácie treba posunúť na digitálny príspevok, ktorý by predstavoval štátom garantovaný príspevok pre rodičov/žiakov a ich učiteľov na školách na udržiavanie adekvátneho technického a programového vybavenia. Digitálny príspevok by mal umožniť žiakom a učiteľom používať moderný hardver podľa požiadaviek definovaných školou,  uhrádzať náklady na poistenie zariadenia, servis a pripojenie na Internet v primeranom rozsahu. Školy by tak prestali byť cintorínmi zastaraných technológií a učitelia by mohli v pedagogickom procese ľahšie držať krok s dobou.

Digitálna transformácia prostredníctvom digitálneho príspevku by sa v relatívne krátkom čase prejavila najmä na: 

  • zmenách v prístupe ku vzdelávaniu (zmeny v príprave úloh pre deti s dôrazom na vlastný duševný rozvoj, sociálne zručnosti a technické zručnosti),
  • zjednotení softvérového užívateľského a komunikačného prostredia,
  • eliminovaní výhovoriek typu „nemám na čom“, „nemám ako“,
  • odstránení rôznorodosti súborových výstupov,
  • zepšení výkonu a skrátení času potrebného na spracovanie zadania (zladenie technickej vybavenosti),
  • znižovaní investičného dlhu školstva,
  • vnímaní vlastníctva technológie nie ako súčasti sociálneho statusu, ale ako prostriedku na dosahovanie cieľa,
  • zlepšení vzťahov v prostredí škola-učiteľ-rodič, ale aj ministerstvo-zriaďovateľ-škola.