Cieľ projektu

od autora: | 10. októbra 2021

Potreba zmeniť spôsob vyučovania žiakov z memorovania na zážitkové vzdelávanie je dlhodobý proces a je potrebné, aby tento začal priamo v školách. Výrazne k tomu prispieva, ak sa prenesú reálne situácie bežného života či pracovného procesu do prostredia školy a zabezpečia tak žiakom získanie kľúčových skúseností. Pre tento proces je nevyhnutné, aby sa samotní učitelia dokázali autonómne orientovať v problematike (mentálne aj technicky), nastavovať situácie, správne sa pýtať a komunikovať interdisciplinárne. Vzdelávací program bude školiť v troch základných okruhoch – duševné postoje, spoločenské zručnosti a technické zručnosti.

Naučiť jednotlivca pristupovať k vytvoreniu vlastnej úlohy pomocou komplexne získaných vedomostí, zručností a cielene skladaných informácií, konzultácií a za pomoci dostupných technológií.

Cieľom vzdelávacieho programu je pripraviť učiteľa riadiť vyučovací proces tak, aby sa zo žiakov stali aktívne sa učiaci jednotlivci, ktorí na základe získaných vedomostí a zručností:

  • dokážu samostatne vyhľadávať relevantné informácie,
  • zvládajú rozhodovací proces s argumentačnou rovinou – kriticky myslieť,
  • sú schopní autonómne analyzovať hodnotu a prínos získanej informácie, ktorú vedia použiť pri samostatnej alebo tímovej práci.

Myšlienková podstata vytvárania pracovnej úlohy. Porozumenie vzťahom technických zariadení a ich prínosu pre reálne využitie, ktoré zefektívňuje a uľahčuje prácu. Prijať fakt, že vlastniť technológiu nemôže byť cieľ, pretože vždy slúži ako prostriedok k získaniu nových zručností a skúseností. Zoznámiť sa s technológiou 3D tlačiarní, od základných hardverových, softvérových informácií až po teoretickú logiku vytvárania 3D objektov s praktickým cvičením, ktoré pretavuje teóriu do praxe. Naučiť sa analyzovať výstupy, podrobovať ich praktickej skúške a vyvodzovať závery, ktoré konštruktívne pomáhajú zlepšiť konečný výsledok.Týmto spôsobom dokážeme simulovať reálne výrobné postupy, ktoré formujú kľúčové vlastnosti jednotlivca (dušené postoje, spoločenské zručnosti a technické zručnosti).

Autor: © Peter Andreánsky | ISBN: 978-80-972799-0-5
Konzultácie
h/mesiac/€
softvérová logika
základy technológií
kontextové zručnosti
dialóg
Analýzy
h/mesiac/€
technický audit
hierarchia postupov
pojmový slovník
kvalita vzťahov
Koučing
h/mesiac/€
myšlienková teória
argumentačná logika
práca s kontextom
prezentácia