Čo Vám prinesie zapojenie sa do projektu TruDi?

od autora: | 13. októbra 2021

Vzhľadom na objektívne široký rozsah a rôznorodosť, ktoré projekt bezpochyby zasahuje sme vytvorili pomocné nástroje ktorými nabádame, sledujeme a utvrdzujeme poznatky, zručnosti a získané skúsenosti.

Nevyhnutné je si uvedomiť, že Projekt TruDi nepredstavuje uzavretú škálu možností práce s trojrozmernými technológiami. Naopak, nabáda na cestu spoznávania a samovzdelávania tým, že odkrýva striktne pragmatický pohľad na existujúce technológie. Zároveň poukazuje na smer uvažovania v intenciách využiteľnosti zariadení a na možnosť autonómne vytvárať úlohy s parametrami získavania vedomých a podvedomých zručností, schopností pracovať v rozličných situáciách a rešpektovať ostatné individuality v procese za spoločným cieľom.

Úlohy sú vždy postavené na myšlienke, ktorú je potrebné rozvinúť pomocou diskusie zo všetkých strán, aby sme získali argumentačnú silu pri stavaní reálnych cieľov. Týmto zároveň vytvárame nevyhnutné čiastkové oddiely, ktoré je potrebné splniť pre úspech celej úlohy. Dôležité je, že pomocou diskusií získavame rozhľad, ktorý nám pomáha nachádzať nové spôsoby riešenia čiastkových oddielov, pričom jemne korigujeme smerovanie k lepšiemu výsledku. Popritom podvedome získavame schopnosti presadiť sa v kolektíve, hodnotiť názory druhých a následne spoločne pristupovať k riešeniam. Zlepšujú sa naše komunikačné schopnosti, rastie naša osobnosť a obohacujeme sa o spoločné vedomie. Touto interakciou si formujeme úsudok a získavame schopnosť pracovať so skúsenosťami ostatných. Je samozrejmé, že uvedomenie si týchto procesov vedie k úprave bežného správania sa navonok, čím nepriamo dávame impulz k celkovej zmene spoločenskej klímy. To vytvára predpoklad k rastu spoločenského vedomia, čoho dôsledkom je vyspelosť prostredia. Taktiež platí, že zmes vlastností jednotlivca odzrkadľuje celospoločenské vnímanie prijateľného správania sa v spoločenstve, kde v tomto prípade interakciu – jednotlivec vs. spoločnosť – môžeme nazývať morálkou. Týmto diskurzom chceme poukázať na schopnosť jednotlivca učiť sa pomocou spoločných úloh podvedomým zručnostiam, ktoré zlepšujú jeho postoj vzhľadom na spoločnosť ako celok, a naopak.

Najdôležitejšou časťou celého procesu je schopnosť komunikovať. Počas plnenia úlohy je potrebné dodržiavať dohodnutú čiastkovú zodpovednosť, vedieť reagovať na vzniknuté situácie, iniciovať diskusiu a naučiť sa vecne pýtať. Odporúčame, aby si účastníci úlohy najskôr prešli svoje roly, porozumeli im zvereným kompetenciám a používanému slovníku. Aby bol proces funkčný, musí byť dodržaný časový harmonogram. Úlohy musia niesť reálne znaky práv a povinností, ktoré je potrebné dodržiavať za vopred dohodnutých pravidiel.

Účelom úloh a celého projektu TruDi je prepojiť teoretickú prípravu s praxou. Teória kladie nároky na vedomosti a znalosti účastníkov, ktoré sú podrobené praktickej skúške. Praktická previerka zručností odhalí informácie o slabých stránkach riešiteľov, a súčasne načrtne možnosti ako ich zlepšiť. Týmto spôsobom je možné zlepšovať proces technologického postupu: vytvorením funkčných teoretických celkov prípadných možných problémov a korekciou výstupu tak, aby výsledok čo najviac vyhovoval prvotným nárokom.

Práve pomocou ekonomickej dostupnosti najnovších technológií v kombinácii s vhodne metodicky usmernenými a prepracovanými úlohami dokážeme posunúť vzdelávanie do prostredia, ktoré najvernejšie odráža reálne pracovné situácie. Tým dokážeme lepšie pripraviť žiakov/študentov nielen po stránke teoretických a praktických zručností, ale vytvoríme v nich aj zažité modely fungovania v skupine a spoločnosti ako takej.

Autor: © Peter Andreánsky | ISBN: 978-80-972799-0-5

Zaviedli sme jednoduchú päť-bodovú cestu:

 1. pre previazanie praxe s teóriou využívame 3D technolģie, ktoré dokážu relatívne rýchlo, jednoducho a samozrejme prijateľne ekonomickým možnostiam, preniesť naše virtuálne spracované myšlienky do materiálneho sveta,
 2. tým vytvárame diskusný priestor, kde vďaka materiálnemu výstupu vieme racionálne pomenovať správnosť/nesprávnosť našej myšlienkovej konštrukcie,
 3. akýkoľvek výsledok predchádzajúceho bodu vedie k manažmentu, ktorým vytvoríme jednak hierarchiu postupov a samozrejme nastavíme proces náprav,
 4. tým si potvrdíme/upravíme správnosť nášho cieľa a zároveň definujeme prínos ako v procese plnenia úloh, tak jeho užitnosťou vo výsledku,
 5. cestu, ktorú sme absolvovali ns naučí kontextovým zručnostiam, vďaka ktorým dokážeme vytvoriť relevantné zadanie.

A forma, ktorú sme vybrali k získaniu kompletných kontextových zručností sme zadefinovali nasledovne:

 1. Nultý bod
 2. Myšlienková podstata technológií
 3. Teória 3D technológií
 4. Teória 3D modelovania
 5. Oboznámenie sa s voľnými databázami
 6. Teória prepoenia 3D technológií s počítačom
 7. Ako vytvoriť úlohu

Máte otázku?


Chcete sa zapojiť?

Konzultácie
h/mesiac/€
softvérová logika
základy technológií
kontextové zručnosti
dialóg
Analýzy
h/mesiac/€
technický audit
hierarchia postupov
pojmový slovník
kvalita vzťahov
Koučing
h/mesiac/€
myšlienková teória
argumentačná logika
práca s kontextom
prezentácia