Projekt TruDi ako nástroj pre sebarozvoj

od autora: | 15. októbra 2021

Projekt TruDi, vznikol v roku 2017 a je koncipovaný ako nástroj, ktorý je praktickou ukážkou faktu, že vzdelávanie nie je možné obmedziť iba na memorovanie poučiek. Naopak, poukazuje na nutnosť komplexného vnímania riešenej úlohy, a to od momentu, ktorý predchádza jej zadaniu, cez hľadanie cesty k výsledku, až po zhodnotenie jej prínosu pre proces vzdelávania. Dôraz kladie predovšetkým na zdieľanie a odovzdávanie skúseností počas plnenia zadaných úloh, ktoré sú vedomostné, technické, ale aj sociálne. Nevyhnutnosťou dneška je predostrieť nový prístup k vzdelávaniu, pretože situácia, v ktorej sa nachádzame, nám čoraz nástojčivejšie ukazuje nefunkčnosť zabehnutých štandardov. Prípadná neschopnosť pružne reagovať by bola pre spoločnosť devastačná, a preto sme si v projekte TruDi stanovili tri základné ciele, ktoré majú jednotlivcov naučiť:

  1. ako pristupovať k vytvoreniu vlastnej úlohy a prijať zodpovednosť, ktorú tým na seba preberá (proces zameraný na rozvoj osobnostných vlastností a schopností fungovať v spoločnosti),
  2. uvedomiť si dôležitosť práce ostatných a jej potrebu pre dosiahnutie vytýčeného cieľa, vychádzajúc zo základnej premisyPrácu koľkých ľudí potrebujem, aby som si mohol natrieť chlieb?a
  3. ako popísať vlastné potreby z pohľadu efektivity a ekonomickej rentability celku.
Autor: © Peter Andreánsky | ISBN: 978-80-972799-0-5

Pri tvorbe pracovného zošita sme analyzovali aktuálny stav školstva, v ktorom dlhodobo panuje všeobecný pocit nespokojnosti. Z tohto dôvodu sme i my hľadali spôsob ako napomôcť zmenám vo vyučovacom procese. Zastávame názor, že 28 rokov demokracie nás, žiaľ, doteraz nenaučilo slobodne zmýšľať. Veci, i keď sú zrejmé, nie sú diskutované, nevyhnutnosťou sa stáva odvaha začať hovoriť to, čo si mnohí len myslia. Preto je potrebné vedieť pomenovať problémy, nachádzať spôsob ich riešenia a vedieť ho uplatniť, čo si vyžaduje trpezlivosť a silné duševné, morálne zázemie, ktoré nesmie vychádzať len z individualít, ale musí sa opierať o spoločenské vedomie. To však treba bezodkladne začať budovať vedomostnou spoločnosťou.

Práca učiteľov nie je jednoduchá, pretože ich vplyv na žiakov a študentov sa prejaví až po zaradení sa detí do spoločnosti. Veríme, že pracovný zošit sa stane inovatívnou pomôckou pri formovaní mladých ľudí, ktorí ju budú spoluvytvárať.


Máte otázku?


Chcete sa zapojiť?

Konzultácie
h/mesiac/€
softvérová logika
základy technológií
kontextové zručnosti
dialóg
Analýzy
h/mesiac/€
technický audit
hierarchia postupov
pojmový slovník
kvalita vzťahov
Koučing
h/mesiac/€
myšlienková teória
argumentačná logika
práca s kontextom
prezentácia