Ľubomír PLAI

od autora: | 2. júna 2021

autor: Ľubomír Plai | editované 2. jún 2021

Predseda Fóra občanov Slovenska. Autor občianskej deklarácie Nie sme na predaj z roku 2006. Spoluautor publikácie Naše Slovensko – kríza demokracie. Občiansky aktivista v úsilí o depolitizáciu verejnej služby a očistu verejného života od korupcie a straníckeho klientelizmu. V súčasnosti podpredseda Rady národného programu kvality Slovenskej republiky a do roku 2019 národný korešpondent modelu CAF (Common Assessment Framework – spoločný systém hodnotenia kvality) za Slovenskú republiku v EUPAN (European Union Public Administration Network). Vysokoškolské vzdelanie získal na FF UK v Bratislave a následne na PF UK štúdiom medzinárodného práva. Bol hlavným riešiteľom projektu národnej stratégie zlepšovania kvality produktov a služieb v organizáciách verejnej správy na roky 2017 – 2021.  Bol poradcom úradu vlády pre analýzu činnosti a efektívnosti verejnej správy a členom riadiaceho výboru pre reformu štátnej služby. Má praktické, viac než 20-ročné skúsenosti s organizačným a inštitucionálnym rozvojom a budovaním administratívnych štruktúr a riadením programov reformy verejnej správy v Slovenskej republike, s riadením verejnej služby na celoštátnej úrovni a riadením samosprávy na úrovni obce. Bol predsedom Úradu pre štátnu službu, starostom aj prednostom miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Lamač. V OECD zastával funkciu podpredsedu Výboru pre verejnú správu (Public Governance Committee), bol lektorom OECD pre riadenie konfliktu záujmov. V Rade Európy bol členom CLRAE (Congress of Local and Regional Authorities), podpredsedom Osobitného výboru expertov na cezhraničnú spoluprácu a členom Výboru poradcov pre cezhraničnú spoluprácu Rady Európy. Je držiteľom certifikátu Európskej akadémie v Berlíne na plánovanie, prípravu a vykonanie auditu výkonnosti vo verejnom sektore (2012). V roku 2015 obdržal na Národnej cene za kvalitu ocenenie za celoživotný prínos v oblasti kvality vo verejnej správe v Slovenskej republike. Je spoluautorom Nástroja na samohodnotenie kultúry kvality v organizáciách verejnej správy, ktorý v uplynulých dvoch rokoch (2019, 2020) pomáhal implementovať na ministerstve obrany a ministerstve vnútra. V súčasnosti aj naďalej presadzuje v občianskom živote odpolitizovanie a profesionalizáciu verejnej služby a pôsobí tiež ako poradca v Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR.Zmena zákona o štátnej službe

zdroj: www.rtvs.sk