Online debata medzi ASOŠS, OZPSAV, MH a IDP

od autora: | 16. apríla 2021

Dňa 16. apríla 2021 sa uskutočnilo neformálne stretnutie medzi reprezentatmi Asociácie stredných odborných škôl Slovenska (Felix Dömény, prezident), Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (Ivan Šóš, podpredseda), Ministrstvo hospodárstva (Ján Oravec, štátny tajomník a Martin Svoboda, odbor inovácií) a Inštitút duševnej práce (Peter Andreánsky).

Debata mala štyri kľúčové okruhy:

  1. správna definícia priemyselných škôl
  2. školiace a koučingové centrum
  3. previazanosť vzdelávacích stupňov
  4. digitálny príspevok

správna definícia priemyselných škôl

Pre správny rozvoj škôl je nevyhnutné, aby boli správne definované. Stredné priemyselné školy na Slovensku sú upravené zákonom, ktorý ich zaradil kolonky – odborné školy. Môže sa zdať, že to nepredstavuje vážnejší problém, ale v praxi to znamená, že všetky školy definované ako odborné vyžadujú rovnaký prístup či už po stránke intelektuálneho prístupu alebo technologicko-materiálneho zabezpečenia. Žiaľ, len sme vytvorili jednu úroveň neodzrkadľujúcu skutočný stav. Treba veľmi citlivo vnímať potreby trhu a zároveň talent detí, ktorý vieme pomocou zkvalitňovania výchovno-vzdelávacieho prostredia rozvíjať tak, aby sme získali vysokú úroveň spokojnosti detí a ich zručnosti, kompetencie, ktoré preferujeme. To sú naše spoločenské očakávania kladené na školstvo. Avšak na to, aby sme ich dokázali splniť, musíme bezpodmienečne splniť nároky z toho vyplývajúce.

Priemyslovky majú nenahraditeľnú úlohu v príprave talentovaných študentov pre vysoké školy zamerané technickým smerom. A samozrejme, vyrábajú žolíkov pre priemysel.

Ing. Felix Dömény, prezident Asociácie stredných odborných škôl Slovenska

Pre nás je veľmi dôležité uvedomiť si, že deti študujúce na stredných priemyselných školách vyžadujú vysoký intelektuálny stimul z pohľadu získavania informácií a zároveň aj vysokú mieru manuálnych zručností. Daná kombinácia dáva potenciál deťom po absolvovaní priemyslovky zaradiť sa na pracovnom trhu ako vedúci pracovník – majster. A teda nároky priemysloviek sú diametrálne odlišné od ostatných odborných škôl, pretože sledujú podstatne väčší komplex potrieb výchovno-vzdelávacieho procesu. Skutočným problémom však je fakt, že ministerstvo školstva pristupuje ku všetkým školám rovnakým metrom, bez ohľadu na opodstatnenosť potrieb. Preto, ak priemyslovky vznesú požiadavku špecifikých potrieb, tak ministerstvo školstva zavolá do všetkých odborných škôl otázku, či aj oni potrebujú deklarované. Samozrejme, že na ich rozdielne potreby sa vyjadria negatívne a teda podľa pokrivených demokratických princípov zničia nádej priemysloviek napredovať. Výsledok je spokojnosť úradníkov v krátkodobom horizonte. V dlhodobom však vyrastá diera, ktorú definujeme ako nepripravených absolventov.

Preto je nevyhnutné dať definíciu priemyselných škôl opäť do zákona.


školiace a koučingové cetrumpreviazanosť vzdelávacích stupňov

Predstavili sme koncept školiaceho a koučingového centra.

Hlavnou úlohou centra sú podporné mechanizmi pre transformáciu škôl, ktoré o to požiadajú. Škola, ktorá osloví Medzinárodné centrum pre vzdelávanie sa stane jeho partnerom. Aby sme dokázali nastaviť účinný proces transformácie, škola musí prejsť jednoduchými, ale o to dôležitejšími krokmi. Tými sú:

  1. konzultácie, ktoré pozostávajú zo zistenia úrovne školského zariadenia v nasledujúcich okruhoch: a) softvérová logika, b) základy technológií, c) kontextové zručnosti a d) dialóg
  2. analýzy, tie nám odkryjú aktuálny stav a úroveň jednotlivých častí v nasledujúcich sledovaných oblastiach: a) technický audit, b) hierarchia postupov, c) pojmový slovník a d) kvalita vzťahov
  3. koučing, aktivita vyplývajúca z predošlých dvoch bodov a rešpektujúca zistený stav, ktorý pratavujeme do osobitného prístupu ku konrétnej vzdelávacej inštitúcii, zameriavame sa na nasledovné body: a) myšlienková teória, b) argumentačná logika, c) práca s kontextom a d) prezentácia 

Aby celý proces fungoval, tak v priestore školstkého zariadenia sú nevyhnutné zmeny, zároveň sú starostlivo vybraní dvaja alebo traja nositelia transformácie, ktorí absolvujú proces koučingu. V prípave samotnej školy je nevyhnutné zladiť medzipredmetové previazanie a neoddeliteľnou súčasťou sú vytvorenie alebo zlepšenie sociálnych väzieb tak, aby výsledkom bola podnetná spoločenská klíma. Nevyhnutnosťou v prostredí detí je užšie previazanie ročníkov, kde deti vyšších ročníkov môžu pod dozorom pedagóga prezentovať niektoré zručnosti a vedomosti v nižších ročníkoch. Tým vzniknú pevnejšie sociálne väzby so schopnosťou vystavať spoločné ciele. Koučingové centrum svojimi delegátmi bude zároveň preväzovať školy, ktoré môžu rozvíjať svoj potenciál. Taktiež svojími vzťahmi prepája zamestnávateľský sektor alebo záujmové združenia, ktoré sa venujú príprave detí pre život. Celý koncept je živý a schopný na seba viazať a vytvárať nové vzťahové uzly. 

Keďže je školiace a koučingové centrum priamo vnútorne previazané, zaručuje to veľmi silnú pozíciu pre potenciálny osobý rast samotných pedagógov z prostredia základných a strených škôl, kedy oni sami si vedia vybrať z portfólia ponúkaných vzdelávacích entít a vedomostných zručností a tým výrazne prispieť v oblasti samorozvoja. Potenciál vedia zúročiť jednak v pracovnom nasadení, ale aj zvýšia kvalitu seba v procese osobného pedagóga.


digitálny píspevok

Informovali sme o aktuálnom stave, víziách a nevyhnutnosti spraviť zásadný krok k transformácii školstva.