Mimoriadna správa komisárky pre deti 2021

od autora: | 28. januára 2022

zdroj: www.komisarpredeti.sk

Počas roka 2021 prebiehali rôzne diskusie, ktorých závery nie sú verejnosti dostupné buď z dôvodu, že nestáli za nič alebo, že by až príliš poukázali na nekompetentnosť volených predstaviteľov. Za jednu z veľmi prínosných považujeme Mimoriadnu správu komisárky pre deti 2021, ktorá v materiáli poukazuje na konkrétne situácie v komparácii s realitou. Vysokú pridanú hodnotu dokumentu dokazujú hlavne časti, ktoré sa venujú dopadom COVID opatrení na duševné zdravie našich detí. Je priam zarážajúci flagrantný prístup vládnych elít a z toho vyplývajúca predikcia vážnych problémov spoločnosti do budúcnosti. Ak sa včas nezobudíme, následky budú fatálne a obávame sa, že aj nenapraviteľné.

V každom prípade nás teší, že náš návrh vo forme „digitálneho príspevku“ si našiel v tomto rozsiahlom materiáli miesto (nájdete na strane 38).


Zástupca Asociácie stredných odborných škôl Slovenska predstavil návrhy systémovej zmeny, aktuálne známej ako „Digitálny príspevok.“ Základom tohto konceptu je úvaha, že škola nepotrebuje vlastniť informačné technológie, keďže rýchle starnú a servis, nákup a upgrade stojí čas a peniaze. Ťažisko digitálnej transformácie treba posunúť na digitálny príspevok, ktorý by predstavoval štátom garantovaný príspevok pre rodičov/žiakov a ich učiteľov na školách na udržiavanie adekvátneho technického a programového vybavenia. Digitálny príspevok by mal umožniť žiakom a učiteľom používať moderný hardvér podľa požiadaviek definovaných školou, uhrádzať náklady na poistenie zariadenia, servis a pripojenie na internet v primeranom rozsahu. Upozornil, že digitálny príspevok by mal byť poskytnutý len tým žiakom, ktorí nemajú možnosť vzdelávať sa online, vzhľadom k technickej podpore a internetovému pripojenia. Zdôraznil, že digitálny príspevok môže pomôcť k zvýšeniu kvality a efektivity výchovno-vzdelávacieho procesu, ako aj k ekologickému riešeniu problému digitálneho školstva. Poukázal aj na výsledky aktuálneho prieskumu na Strednej priemyselnej školy strojníckej v Bratislave, podľa ktorých každý druhý žiak tejto školy nemá možnosť mať taký počítač a také pripojenie, ako by vyžadoval najslabší odborný program na tejto škole.