RNDr. Pavel SADLOŇ

od autora: | 7. júla 2021

Od roku 1976 pôsobí nepretržite ako stredoškolský učiteľ geografie a matematiky. Vo funkcii riaditeľa Gymnázia na Ulici Ladislava Sáru č. 1 v Bratislave pôsobí už tridsiaty rok. Bol symbolom zmeny smerovania školstva Slovenskej republiky v roku 1989 a spolutvorcom projektu slovensko-talianskeho bilingválneho vzdelávania v rokoch 1990 – 1991. Už začiatkom 90-tich rokov spolupracoval na overovaní multimediálnej výučby v spolupráci s Matematicko-fyzikálnou fakultou UK v Bratislave. Od roku 1996 sa aktívne zapájal tvorby meniacej sa školskej legislatívy. Stál pri zrode všetkých národných projektov výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike. Ako člen rôznych komisií sa zúčastnil vzdelávacích aktivít v Taliansku, Rakúsku, Švajčiarsku, Dánsku, Maďarsku a v Českej republike. Viackrát sa zúčastnil medzinárodných konferencií školských inšpektorov v Prahe a ako člen zmiešanej skupiny Environmentálnej komisie MŠ SR a MŽP SR sa viackrát zúčastnil na seminároch podpory environmentálneho vzdelávania v Holstebre v Dánsku. V rámci rozvoja bilingválneho vzdelávania absolvoval medzinárodné stretnutia zástupcov bilingválnych sekcií Talianskej republiky v Siene, Budapešti, Pecsi a Bratislave zamerané na porovnanie a skvalitnenie bilingválneho vzdelávania. Inicioval a rozvinul spoluprácu s viac ako 25 školami v Taliansku za účelom výmenných pobytov žiakov s cieľom interkulturálnej spolupráce a podpory osobnostného rozvoja mladej generácie. Ako konzultant spoločnosti LA FABRICA – organizátora súťaže Young Energy sa zúčastnil rokovaní o rozširovaní spolupráce vo svete prostredníctvom projektov zameraných na úsporu energie a alternatívne zdroje v Ríme. Bol vedúcim delegácie víťazného družstva Gymnázia na Ul. L. Sáru v Bratislave súťaže Young Energy za Slovenskú republiku v Ríme. Z jeho iniciatívy boli úspešne realizované viaceré projekty Comenius, Erazmus K1 + a Európskeho sociálneho fondu. Pod jeho vedením študenti školy získali viacero ocenení ako sú: Laureát – Cena Slovenskej humanitnej rady Dar roka, ktorá je udeľovaná za prejav ľudskosti a pomoci blížnemu preukázaný konkrétnym činom, Štúrovo pero za tvorbu a vydávanie školského časopisu PREČO NIE a pod. Škola, ako jedna z prvých, sa stala certifikovanou Vzorovou školou Planéty vedomostí a v spolupráci so spoločnosťou EDULAB otvorila prvú tabletovú multimediálnu učebňu s podporou spoločnosti SAMSUNG. Ako dlhoročný metodik vzdelávania v predmete geografia inicioval mnohé zmeny vo vyučovaní geografie a stal sa konzultantom didaktiky geografie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Bol ocenený Slovenskou geografickou spoločnosťou a Slovenskou komisiou geografickej olympiády za dlhoročnú aktívnu prácu a prípravu študentov v rámci geografickej olympiády. Od roku 2001 je spoluorganizátorom Krajského kola Geografickej olympiády v Bratislavskom kraji. Pre podporu bilingválneho slovensko-talianskeho vzdelávania inicioval založenie nadácie ITALIA – SLOVACCHIA, ktorej nástupnickou organizáciou sa stal Neinvestičný fond ITALIA – SLOVACCHIA, ktorý dodnes podporuje výchovu a vzdelávanie žiakov a učiteľov gymnázia na Ul. L. Sáru v Bratislave. Je konzultantom spoločnosti EDAS, ktorá spravuje fond na podporu študentov slovensko-talianskej bilingválnej sekcie formou udeľovania štipendijných pobytov v talianskej republike. V rámci celoživotného vzdelávania absolvoval viaceré preškolenia v rámci aplikácie platnej legislatívy do školskej praxe. Na podporu motivácie žiakov zorganizoval viaceré vzdelávacie exkurzie a expedície. Výnimočné postavenie získali exkurzie organizované na podporu štúdia na talianskych univerzitách, ktoré vyústili do nadštandardnej spolupráce s najstaršou Univerzitou v Bologni, ktorej výsledkom je každoročné prijatie vybranej skupiny žiakov školy prorektorom univerzity. Pod jeho vedením sa škola stala partnerom Univerzity Komenského nielen ako fakultná škola pre prax budúcich pedagógov, ale získala aj oprávnenie udeľovania univerzitných ocenení prorektorom univerzity najlepším absolventom a študentom školy. Za viac ako 40 rokov pedagogickej práce a 30 rokov riadiacej práce sa stal uznávaným odborníkom v oblasti vzdelávania a vzdelávacej politiky nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Jeho názory v oblasti vzdelávania a školskej politiky sú všeobecne akceptované tak v mediálnej rovine ako aj medzi odbornou verejnosťou. Viacnásobnými štipendijnými pobytmi na talianskych univerzitách získal nielen vyššie jazykové a odborné vzdelanie, ale otvoril cestu absolventom školy pre ich vysokoškolské vzdelávanie sa v Taliansku. Za dlhoročnú a významnú podporu spolupráce v oblasti školstva a kultúry mu udelil prezident Talianskej republiky Oscar Lugi Scalfaro titul Cavaliere OMRI.

Od roku 2018 je zvolený do funkcie prezidenta Zväzu školských asociácií a združení Slovenskej republiky a stal sa čestným členom prezídia Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Slovenskej republiky po jedenásťročnom vedení asociácie. Ako učiteľ a metodik recenzoval mnohé učebnice geografie a prispieval do odborných časopisov ako autor a spoluautor odborných článkov a štúdií. Úzko spolupracuje najmä s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v oblasti didaktiky geografie pri príprave budúcich učiteľov. Pod jeho vedením škola ako jedna z prvých na Sovensku rozvinula spoluprácu s Konfuciovým inštitútom a ponúkla žiakom vyučovanie čínskeho jazyka. Vybraná skupina žiakov školy sa ako prvá zo Slovenska zúčastnila svetového stretnutia stredoškolákov v Pekingu. Výučba čínskeho jazyka na škole má už viac ako desaťročnú tradíciu. Na základe jeho iniciatívy a podpory škola získala oprávnenie vykonávať jazykové skúšky Francúzskej republiky a Nemeckej republiky v oblasti jazykovej prípravy žiakov a stala sa centrom jazykových skúšok DELF a DSD I a DSD II.


zdroj: www.ta3.com