Návrhy zo zasadnutia prezídia Zväzu školských asociácií a združení Slovenskej republiky zo dňa 14. 04. 2023

od autora: | 19. apríla 2023
 1. Navrhujeme MŠVVaŠ SR zakomponovať do zákona, aby inflačný koeficient vyhlásený Národnou bankou Slovenska bol prepočítaný do normatívneho príspevku od januára nasledujúceho roku.
 2. Navrhujeme upraviť legislatívu (ZP, zákon o pedagogických zamestnancoch) tak, aby sa umožnilo zamestnávanie učiteľov s nedostatkovou aprobáciou i po dovŕšení veku 65 rokov opakovane.
 3. Navrhujeme MŠVVaŠ SR legislatívne spresniť požiadavku MŠVVaŠ SR zverejňovania maturitných zadaní tak, aby to bolo v súlade s predpismi a bolo to pre učiteľa i žiaka zmysluplné.
 4. Navrhujeme obnoviť dôveru k riaditeľom stredných škôl, aby nemuseli robiť v rozpore s ich pracovnými povinnosťami „kuriérov“ doručovania maturitných zadaní písomnej formy externej časti maturitných skúšok.
 5. Navrhujeme MŠVVaŠ SR o stanovenie jednotného systému zadávania a zasielania prihlášok žiakov na stredné školy.
 6. Navrhujeme MŠVVaŠ SR o stanovenie kritérií prijímania ukrajinských žiakov na stredné školy a do 1. ročníka základnej školy.
 7. Navrhujeme MŠVVaŠ SR rešpektovať možnosť prestupu žiaka medzi školami do maximálneho počtu žiakov na triedu stanoveného školským zákonom a zároveň aktualizovať prostredníctvom RIS – u normatív zainteresovaných škôl.
 8. Navrhujeme systémovo riešiť organizačné a finančné zabezpečenie predmetových olympiád, súťaží a podporu talentovaných a nadaných žiakov.
 9. Navrhujeme otvoriť tému digitálneho príspevku pre priemyslovky a študijné odbory.
 10. Navrhujeme MŠVVaŠ SR predĺženie vykonania aktualizačného vzdelávania do konca augusta 2023 (nie do 30.6. 2023).
 11. Navrhujeme doručiť na školy kultúrne poukazy v termíne, kedy sú všetci žiaci ešte v škole, najneskôr v mesiacoch február – marec, nie cez prázdniny.

Záverom si dovoľujeme navrhnúť zmenu systému procesu legislatívnych úprav vyššou akceptáciou hlasu „zdola“, čo by umožnilo predchádzať zásadným rozporom a pripomienkam v procese MPK a urýchlilo samotný proces žiadanej zmeny v prospech skvalitnenia výchovy a vzdelávania detí a mládeže vo všetkých stupňoch vzdelávacej sústavy Slovenskej republiky.

Návrhy zo zasadnutia prezídia Zväzu školských asociácií a združení Slovenskej republiky zo dňa 14. 04. 2023 boli prerokované a odsúhlasené zástupcami:

Asociácia stredných odborných škôl Slovenska
Prezident: Ing. Felix Dömény

Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR
Prezident: RNDr. Jozef Škorupa

Združenie základných škôl Slovenska
Prezident: Mgr. Eva Horníková

Zväz školských asociácií a združení Slovenskej republiky
Prezident: RNDr. Pavel Sadloň