Online stretnutie s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

od autora: | 14. apríla 2021

Dňa 14. apríla 2021 o 10:00 sa uskutočnilo online stretnutie medzi Zväzom školských asociácií a združení Slovenskej republiky (Pavel Sadloň, prezident), Združením základných škôl Slovenska (Alena Petáková, predsedníčka), Asociáciou stredných odborných škôl Slovenska (Felix Dömény, prezident), Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (Ivan Šóš, podpredseda), Fórum občanov Slovenska (Ľubomír Plai, predseda), Inštitútom duševnej práce (Peter Andreánsky), Analitikom vzdelávacej politiky a autorom monitorovacích správ o vývoji odborného vzdelávanie pre Európsku komisiu Jurajom Vantuchom a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Eva Hodges, Božena Igliarová, Andrea Mikušová)

Najdôležitejšie bolo oživiť informačný kanál smerom k ministerstvu práce, pretože od posledného kontaktu sme dokázali argumentačne zvládnuť podstatne náročnejšie otázky. Vysvetlovali sme priamu previazanosť digitálneho príspevku na parametre pripravenosti detí pre pracovný trh.

Argumentovali sme, že ak nezvládneme správne viesť deti k potrebným zručnostiam, kompetenciám vo výchovno-vzdelávacom procese, stanú sa klientami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky s potrebou rekvalifikácie a prípravou pre potreby pracovného trhu. Upriamovali sme diskusiu na fakt, že zavedením systémového nástroja digitálny príspevok dokážeme sledovať stopu absolventa. Tieto dáta sú priamo viazané na konkrétne školy a vidíme úspešnosť ich detí na trhu práce. A zrazu máme jednoduchý, ale presný indikátor poukazujúci na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu tej-ktorej školy.

Preto sme vyzvali k nastaveniu obsiahlešiemu medzirezortnému diaólgu. Taktiež sme požiadali, že ak budú prebiehať akékoľvek rokovania spojené s otázkami vzdelávania je nevyhnutné, aby boli prizvaní ľudia, ktorých sa tieto otázky skutočne dotýkajú. Aby nevznikali komunikačné šumy, ktoré vedú k nesprávnym riešeniam a teda zlým výsledkom.


S Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, sme už viedli komunikáciu, ktorá mala výstup k zverejnenému vyjadreniu. Dátum odpovede je 8. jún 2020. Celkovo sme sa snažili vysvetliť dôležitosť intenzívnej komunikácie naprieč dotknutými ministerstvami v tejto otázka. Vtedy bol opodstatnený názor ministertsva práce, že inciatíva musí vychádzať od samotného ministrstva školstva, čo sa nám žiaľ nepodarilo nastaviť vzhľadom na svojský prístup ministerstva školstva.